Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

32 taneden 1 - 32 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Ölçek Ekonomisi – Economy of Scale

Yüklemenin miktarı arttıkça birim başına düşen mâliyetin düşeceğinin ifâdesi.

Ölçeklenebilirlik – Scalability

Problemin boyutu büyüdükçe, çözümün etkinliğinin ne kadar olduğu ilkesi.

Ölü Stok – Idle Stock

Belirli bir süre boyunca talebi veya tüketimi gerçekleşmemiş stok.

Ön Ödeme – Prepaid

Önceden ödenmiş. Ödemenin gönderici tarafından yapılacağını belirten bir taşımacılık terimi.

Ön Sevk İhbarı – Advance Shipment Notice (ASN)

Advanced Shipping Notification (ASN) Malzemenin depoya gelmeden önce mal girişini kolaylaştırmak amacıyla bilgisinin temin edilmesi (Firma, satınalma sipâriş numarası, stok kodu, marka, model, tarih, miktar, kap kodu vb. bilgileri içeren doküman; EDI, e-posta, faks ya da telefonla verilebilir. Bu bilgilerin malzeme girişinden önce işlenmesi, fiilî mal girişi sırasında mal kabul hızını artırır. ).

Onay – Confirmation

Bir elektronik posta kutusu veya EDI sunucusundan gelen mesajın alındığına ilişkin formel bildirim.

Onaylı Fiyat Tarifesi – Authorized Price List

Fiyatlar üzerinde anlaşılmış bir sözleşmeden alınan ve sipârişleri işleme koymak için gerekli bilgileri sağlayan ürün ve hizmetler listesi.

Önceden Açıklama – Prior Disclosure

İthalatçının kendisine sorulmadan önce gümrük idâresine, yaptığı hata konusunda bilgi vermesi (Eğer bu hata bilinçli olarak yapılırsa bu eylem, sözkonusu kavram kapsamına girmez.).

Ordino – Delivery Order

Malzeme nihaî noktaya geldikten sonra gümrükten çekilebilmesi için ithalatçıya verilen belge.

Organize Lojstik Bölge – Logistics Village, Freight Village

Tüm ulaştırma ağlarına en yakın noktada, içinde lojistik ve taşımacılık ile ilgili özel ve kamuya ait kuruluşların bulunduğu, taşımacılık modları arasında hızlı, güvenli ve düşük mâliyetli aktarma sistemlerine ve depolama alanlarına sahip lojistik amaçlı düzenlenmiş özel ihtisas bölgesi.

Ortak Etiket – Compliance Labels

İş ortakları tarafından kullanılan standart etiket formatları (Ortak etiketler; sevkiyat, konteyner/palet, koli veya parça etiketleri olarak kullanılır ve genellikle barkodları içerir. Barkod etiketleme yazılım ürünlerinin birçoğu artık şablon olarak düzenlenmiş olup, çok daha yaygın olarak kullanılmakta olan ortak etiket standartlarına sahiptir.).

Ortak Sistem Programı – Compliance Program

Üzerinde mutabık kalınan kontrol ve denetim standartlarının uygunluğunun, iki veya daha fazla EDI ticaret ortağı tarafından düzenli aralıklarla kontrol edildiği bir yöntem (Yönetim, ortak raporları düzenler. Bu raporlarda plânlanan ya da yaşama geçirilen düzeltici eylemlerin yanısıra istisnai durumlar da faaliyet kurallarıyla uyumlu bir şekilde kısaca belirtilir. Denetçiler, bağımsız ve objektif bir şekilde yönetim raporları hakkında kendi görüşlerini belirtirler.)

Ortak Yönetilen Stok – Co-Managed Inventory (CMI)

Ürün dağıtımında, satıcı şirketin tedârikçi şirket ile birlikte dağıtım zincirindeki stokların yönetimini üstlenmesi.

Ortaklık – Partnership

Bir işte, kârı ve zararı paylaşacak şekilde, taraflar arasında yapılan anlaşma.

Ortalama Ödeme Süresi – Average Payment Period

Satın alınan mal ve hizmetin tesliminden, ödeme yapılana kadar geçen sürelerin ağırlıklı ortalaması.

Ortalama Stok – Average Inventory

Belirli bir dönemde bir ürün, bir ürün grubu veya tüm ürünler için elde bulundurulan ortalama stok düzeyi.

Otomatik Ayrımsama – Autodiscrimination

Birbirinden farklı barkod standartlarını tanıma (okuma) işlevselliği (Böylece farklı standartlara sahip barkodlar, ardışık olarak okunabilmektedir).

Otomatik Depolama Sistemi – Automated Storage and Retrieval System (AS/RS)

Malzemenin depodaki yerine yerleştirilmesi ile depolandığı yerden alınarak sevkedilmesi işlemlerinin bilgisayar kontrollü donanımla gerçekleştirildiği, her bir raf koridorunda yerleştirme ve toplama amaçlı olarak yatay ve dikey yönde hareket edebilen robotların çalıştığı depolama sistemi.

Otomatik Elleçleme Sistemi – Lights-out warehouse

Işıksız ortamda, tam otomatik ekipmanın çalıştığı, dolayısıyla insan gerektirmeyen depolama ve elleçleme sistemi (Örneğin AS/RS, AGV, otomatik konveyör, robot vb.).

Otomatik Kılavuzlu Araç – Automated Guided Vehicle (AGV)

Önceden belirlenmiş fonksiyonları gerçekleştirebilen ve belirli noktalara, otomatik olarak ulaşmak üzere programlanabilen araç. Malzemeleri güvenli ve plânlı bir şekilde, önceden belirlenen noktalara bilgisayar destekli olarak, zemindeki kablolar, optik sistemler vb. sistemler yardımıyla taşıyan araç.

Otomatik Stok Kaydı Düşümü – Backflushing

Gerçekleştirilen üretim miktarına göre o üretim için malzeme gereksiniminin ürün ağaçlarından yararlanarak hesaplanıp sözkonusu malzeme stoklarından otomatik olarak düşülmesi.

Otomatik Tanıma ve Veri Toplama – Automated Data Capture (ADC)

Depo ve îmalat süreçlerinde verilerin toplanmasında ve işlenmesinde kullanılan yazılım ve donanım sistemi.

Otomatik Tanımlama Sistemi – Automatic Identification System

Üretim ve hizmet sistemlerinde, bir nesnenin kimliğini elektronik yoldan tanımlayan ve bu veriyi işleyerek bilgi hâline dönüştüren teknoloji.

OUT Sipariş Sistemi – Order Up-To (OUT) System

Birçok MRP sisteminde kullanılan; müşteri hizmet düzeyi, stok ve kapasite dengesini dikkate alan, aynı tedârikçiden alınan birden çok parçaya ait sipârişleri eşgüdümlemede kullanılan standart bir sipâriş verme sistemi.

Öz Yetkinlik – Core Competency

Bir şirketin başarısına yönelik temel iş konusu. Bir şirketin başarısı için önemli ve birincil fonksiyonu.

Özel Antrepo – Fictive Bonded Warehouse

Bir firmanın salt kendine ait gümrüklü malları depoladığı antrepo tipi.

Özel Karayolu Taşıması – Private Trucking

Bir şirketin, sahip olduğu malları, kendi karayolu araçlarıyla taşıması.

Özel Marka – Private Label

Bir şirketin kendi adı ile tasarladığı, ürettiği veya ürettirdiği ürün (Aynı zamanda şirket markası veya pazarlama markası olarak da adlandırılır.).

Özel Sözleşmeli Taşıyıcı – Dedicated Contract Carriage

Araçlarını, müşterilerinin kullanmaları için bir sözleşme gereğince tahsis eden üçüncü parti şirket.

Özet Beyan – Manifest, Summary Declaration

İthal veya ihraç edilecek eşyanın gümrüğe geldiğini gösteren bir belge (Manifestolar taşımacılık şirketleri tarafından eşya konşimentosuna göre doldurularak ilgili gümrüğe verilir.).

Özvarlık Temelli Lojistik Şirket – Asset Based Provider

Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olan lojistik şirket.

Özvarlık Temelli Olmayan Lojistik Şirket – Non Asset Provider

Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu taşımacılığı yapan şirketler veya depolama şirketleri ile özvarlık bağlantısı olmayan lojistik şirket.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp