Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

31 taneden 1 - 31 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
UBAK Belgesi – ECMT Document

Uluslararası kara taşımacılığı yapmak üzere başvuran şirketlere, UBAK sekreteryası tarafından belirlenen kotalara göre, ilgili ülkenin Ulaştırma Bakanlığı tarafından verilen belge.

Üçüncü Parti Lojistik – Third Party Logistics (3PL)

Müşterilerinin lojistik faaliyetlerini (öncelikle taşıma ve depolama) üstlenen ve konusunda uzman olan lojistik şirketler (Birinci parti ifâdesi ile satıcı şirket, ikinci parti ifadesi ile alıcı şirket, üçüncü parti ifadesi ile ise satıcı ve alıcı şirketler arasındaki bâzı hizmetleri üstlenen şirket kastedilmektedir).

Ulaştırma Bakanları Konferansı (UBAK) – European Conference of Ministers of Transport (ECMT)

Üye ülkeler arasında uluslararası taşımacılığın sosyal boyutlarını da kapsamı içine alarak, taşımacılığın daha güvenli ve çevre standartlarına uyumlu filolarla, ekonomik ve teknik olarak etkin ve hızlı bir şekilde yapıldığı bir bütünleşik taşıma sisteminin oluşturulması amacıyla kurulan, Türkiye’nin de kurucu üye olarak bulunduğu devletler arası bir organizasyon.

Uluslararası Denizcilik Örgütü – International Maritime Organization (IMO)

Denizcilik sektörüne yönelik düzenlemeler konusunda uzlaşma oluşturmaya çalışan bir Birleşmiş Milletler organizasyonu.

Uluslararası Güvenli Konteyner Sözleşmesi

International Convention for Safe Containers (CSC) Bir fabrikanın konteyner üretebilmesi ve üretilen konteynerlerin taşımacılıkta kullanılabilmesi için Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (IMO) esaslarını belirlediği bir sözleşme.

Uluslararası Karayolu Taşımacılığı – International Road Transport

Transports Internationaux Routiers (TIR) (Fransızca) Uluslararası Karayolu Taşımacılığının kısaltılmış adı (Türkiye’de hatalı bir biçimde taşımacılıkta kullanılan bir araç adı olarak da günlük kullanım dilinde geçmektedir).

Uluslararası Satılan Malların Sözleşmeleri

Contracts for the International Sale of Goods (CISG) Uluslararası Satış Sözleşmeleri ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen çerçeve sözleşme.

Uluslararası Sektörel Sınıflandırma Standardı

International Standard Industrial Classification of All Economic Activities (ISIC) Ekonomik verileri analiz etmek, karşılaştırmak ve istatistiksel olarak değerlendirmek amacıyle sınıflandırmada kullanılan Birleşmiş Milletler Sistemi (Bu sınıflandırma yapısı, bölge veya ülkelere göre farklılıklar göstermektedir).

Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu – International Civil Aviation Organization (ICAO)

Sivil havacılık konuları ile ilgilenen, devlet temsilcilerini gerekli yasal düzenlemeleri yapmak üzere biraraya getiren Birleşmiş Milletler birimi.

Uluslararası Standartlar Örgütü – International Organization for Standardization (ISO)

“Tüm teknik ve teknik dışı dallardaki standartların belirlenmesi çalışmalarını yürütmek amacıyla, 1946′da Cenevre’de kurulan uluslararası örgüt.

Uluslararası Taşıma – International Transportation

Bir ülkeden bir ülkeye doğrudan veya transit olarak; karayolu, denizyolu, demiryolu ve/veya havayoluyla yapılan her çeşit taşıma.

Uluslararası Teslim Şekilleri – Incoterms

Ticarî terimlerin, uluslararası satışlarda ülkeler arasında farklı yorumlanmasının önlenmesi ile satıcılara ve alıcılara sorumluluklarını belirtmek amacıyla, Uluslararası Ticaret Odası tarafından hazırlanan ve kullanılması isteğe bağlı olan uluslararası yorum kuralları.

Üretim – Production

Malzeme, işçilik, enerji, makina vb. üretim kaynaklarını kullanarak kullanıcılar için yararlı ürün ve/veya hizmetler oluşturulması.

Üretim Kaynakları Planlaması – Manufacturing Resources Planning (MRP II)

Üretim gereksinimlerini karşılamak amacıyla, bir şirketin malzeme, makina, işçilik, finansman, depo, enerji vd. kaynaklarının eşgüdümlü bir şekilde ve belirli kısıt ve ölçütlere uygun olarak plânlanması ve kontrol edilmesi.

Üretim Paylaşımı – Production Sharing

Bir küresel şirketin farklı üretim evrelerini küresel kapsamda farklı şirketlere, bu şirketlerin öz yetkinliklerini düşünerek paylaştırması ve bu şekilde dünya klasında üretimi gerçekleştirmesi.

Üretim Planlama ve Çizelgeleme – Production Planning and Scheduling

Teslim sürelerini karşılayacak şekilde; kaynak, malzeme vb. kısıtları dikkate alarak, ayrıntılı ve optimize planlama ve programlama.

Üretim Yönetimi – Production Management / Operations Management

Malzeme, işçilik, enerji, makina vb. üretim kaynakları kullanılarak, kullanıcılar için yararlı ürün ve/veya hizmetler oluşturulmasıyla ilgili yönetsel faaliyetlerin bütünü.

Üretim Yönetimi Derneği – The Association for Operations Management (APICS)

APICS, merkezi Chicago – Illinois / ABD olan, üretim/operasyon yönetimi, envanter, tedârik zinciri, malzeme yönetimi, satınalma ve lojistik alanlarında küresel olarak lider ve bilgi sağlayıcı, önceki açılımı American Production and Inventory Control Society olan kurum.

Üretimden Nakliyeye Toplam Süre – Complete Manufacture to Ship Time

Ürünün üretici tarafından sevkedilebilir olduğunun bildirilmesinden, müşteriye gönderilmesine kadar geçen ortalama süre.

Ürün Ailesine Göre Depolama Politikası – Family Storage Policy

Birbiriyle eşzamanlı olarak işlem gören malzemelerin veya aynı ürün ailesine ait ürünlerin birbirlerine yakın stok alanlarında depolanması politikası.

Ürün Stoğu – Finished Goods Inventory (FGI)

Sevkiyata hazır durumda olan ürün.

Ürün Yaşam Döngüsü – Product Life Cycle

Yeni bir ürünün, pazarda doğuş, büyüme, doyum ve demode olma evrelerinin tümünü ifâde eden kavram.

Üst ve Yanları Açık Konteyner – Flat Rack Contanier

İki yanı ve tavanı olmayan, bâzen her iki baş kısmı da yerinden çıkarılabilen, tabanı kalın olan, her iki yandan ve üstten yüklemeye uygun olan konteyner.

Üstten Yükleyici – Top-Pick Loaders

Yükleri üst kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren malzeme elleçleme ekipmanı.

Üstü Açık Konteyner – Open Top Container

Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından çaka vb. donanım ile yüklenemeyen blok mermer, düz cam, makina gibi yüklerin konduğu, üstü açık konteyner (Gereğinde üstü özel brandalar ile örtülür.).

Uydudan Araç Takip Sistemi – Satellite Tracking System

Motorlu araca monte edilmiş bir Mobil Araç Terminal Seti ekipmanını kullanarak, araçların konum bilgilerinin, periyodik olarak tâkibinin yapıldığı merkeze uydu bazlı (Eutelsat, Inmarsat vb.) sistemler üzerinden aktarılarak tâkibine, kontroluna ve yönetilmesine, ayrıca ekran-klavye birimi ile donanmış olanların merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesine olanak sağlayan sistemin bütünü.

Uygulama Hizmet Sağlayıcı – Application Service Provider (ASP)

İnternet üzerinden uygulama yazılımları kullanım hizmeti veren şirketler.

Uygun Taşımacılık – Co-Modality

Müşteri/ürün vb. özellikler dikkate alınarak en uygun tek veya karma taşımacılık sisteminin seçilmesi.

Uyumluluk – Adaptability

Pazarı yeniden şekillendiren sosyo-ekonomik, demografik, politik, teknolojik, vd. yapısal değişimlere uyum sağlayabilmek üzere tedârik zinciri tasarımını değiştirebilmek; strateji, ürün ve teknolojilere göre tedârik ağını yenileyebilmek.

Uzatma – Extension

Gerektiğinde, sözleşme süresinin belirlenecek bir tarihe kadar uzatılabileceğini belirten sözleşme maddesi.

Uzlaşma – Concurrence

Taşıyıcı tarafından imzalanan ve ICC (International Chamber of Commerce) tarafından kayda alınan bir doküman (Taşıyıcının, belirlenmiş bir acenta tarafından yayınlanan fiyat listesindeki ücretlere tâbi olduğunu gösterir).

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp