Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

48 taneden 1 - 48 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Alan Yönetimi – Yard Management

Açık alanda depolanabilir malzemelerin ve taşıyıcı kapların, sözkonusu alanda depolanması ve izlenmesi.

Akreditif – Letter of Credit (LC)

Alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşma gereği, aracı bir banka tarafından sözkonusu mal ve hizmetin gerçekleştirildiğine ilişkin belgelerin verilen süre içerisinde, belirtilen koşullara uygun olarak ibrâzı ile ödemenin yapılacağına ilişkin banka taahhüdü/banka garantisi.

Açık Sipariş – On Order, Open Order

Alınmış, ancak henüz teslim edilmemiş olan sipâriş.

Avrupa Lojistik Derneği – European Logistics Association (ELA)

Batı Avrupa’daki tüm ülkelerin ulusal organizasyonlarından olauşan ve amacı, Avrupa’daki endüstriyel ve ticarî sektörlere lojistik konularında destek veren, lojistik eğitim vb. konularda standartları oluşturan bir sivil toplum örgütü..

Aralıklı Üretim – Discrete Manufacturing

Belirli bir sipârişi ya da sürekli talebi karşılamak üzere, benzer veya farklı ürünlerin, partiler hâlinde üretim şekli (Bu üretim türünde, Parti Tipi Üretim sözkonusu olup, bir parti ürün bitmeden diğerine geçilmez. Fiilî üretim; taşıma, bekleme, kontrol vb. nedenlerle aralıklı olarak gerçekleştirilir.).

Aktarma – Transship, Interchange

Bir araç ile gelen yüklerin boşaltılarak, herhangi bir özel işleme tâbi tutulmadan kısa bir süre içinde sevkedilmek üzere başka bir araca yüklenmesi işlemi. Hatlar arasında bir taşıyıcıdan diğer taşıyıcıya yükün aktarılması.

Acente – Agency

Bir lojistik şirketin merkez kuruluşu dışında bir bölgede, onun adına hizmet veren kuruluş veya birey (Genellikle tam yük bazında çalışırlar).

Adresteki Stok Doğruluğu – Inventory Balance Location Accuracy

Bir lokasyonda bir malzemeye ait stok miktarının, belirlenmiş toleranslar dahilinde olması.

Anahtar Performans Göstergesi – Key Performance Indicator (KPI)

Bir şirket veya bölümün stratejik düzeydeki performansını göstermek ve iyileştirme hedeflerini saptamak için kullanılan ölçüm göstergesi (KPI’lar SMART ilkesine uygun olmalıdır).

Anlaşmalı Depo – Contract Warehouse

Bir sözleşmeye dayalı olarak, müşteri veya müşteriler adına depolama faaliyetlerinin gerçekleştirildiği depo.

Açık Çatallı Çaka – Straddle Truck

Çatal aralığı normalden daha geniş olan çatallı kaldıraç (forklift).

Ana Güzergah – Main Lines

Çıkış ve varış noktaları arasındaki en uygun ve en çok kullanılan yol.

Adresleme – Addressing

Depo içerisinde stoklanan ürünleri belirli bir düzen içerisinde izlemek amacıyla, malzeme konacak lokasyonların gereksinime uygun bir düzen içerisinde kodlandırılması veya numaralandırılması işlemi.

Adres – Address

Depoda yüklerin konulacağı lokasyonların konumlarını belirlemek için kullanılan, sayı ve karakterlerden oluşan bir kombinasyon.

Ambar Teslim – Tesellüm Fişi Goods Receipt Document, Goods Received Note (GRN), Receipt of Goods

Depolama, taşıma ve/veya katma değerli hizmetler sunmak üzere, sözkonusu hizmeti veren firma, tedârikçi veya müşterilerden malı teslim alırken veya teslim ederken imzalama ve kaşeleme sûretiyle sözkonusu eşyaların ilgili tarafın sorumluluğuna geçtiğini belgelemek üzere düzenlenen evrak.

Avrasya Demiryolu Hattı – Eurasian Land Bridge; Eurasian Continental Bridge

Doğu Asya’yı Avrupa’ya Rusya üzerinden bağlayan demiryolu hattı.

Aktarım Süresi – Float

Dokümanların, ödemelerin, ticarî iş yapan bir kurumdan diğerine ulaşması için gereken zaman.

Ağ Tasarımı – Network Design

Etkin ve verimli bir tedârik zinciri için çalışma kapsamı içindeki ilgili tedârikçi, üretici, depo ve dağıtım merkezi, satış noktaları ile müşteriler gibi çeşitli şirketlerin ve tesislerin üretim, depolama ve taşımacılık sistemlerinin bir ağ yapısı bütünlüğü içinde yüksek yanıt hızı, yüksek kalite, düşük mâliyet vd. amaçlarla analizi ve yeniden tasarlanması.

Aracı Bilgisayar Sistemi – Brokered Systems

Farklı şirketlere veya kuruluşlara ait olan farklı bilgisayar sistemlerinin, birbirine bilgi aktarımına izin verecek şekilde bağlanması (Örneğin, bir müşteri, sipârişlerinin durumuna, kendi ve tedârikçinin bilgisayar sistemleri üzerinden erişebilir.).

Acil Durum Planı – Contingency Plan

Gelecekte oluşabilecek beklenmeyen gelişmelere karşı alınacak önlemleri gösteren plan.

Aktarma Merkezi – Transshipment Center, Hub

Gelen yükün/kargoların indirildiği ve varış noktasına göre gidenlerin ise yüklendiği, gün içinde kargoların kısa zaman aralıkları ile saklandığı, araçlar arası yük/kargo transferi yapıldığı bölgesel işlem merkezleri. Bir taşımacılık ağındaki birleşim ve dağıtım noktası.

Astarya – Lay Days

Geminin yükleme veya boşaltma için sözkonusu limanda kalabileceği günlerin oluşturduğu aralık [“Laydays and Cancelling Clause (LayCan)” olarak da geçer. Örneğin, gemi kiralama işinde 10-15 Mayıs 2009 LayCan denildiğinde gemi limanda en erken 10 Mayıs’da olabilecektir, ayrıca, gemi 15′ine kadar gelmezse de kiracı sözleşmeyi iptal edebilir.)

Antrepo – Customs Bonded Warehouse

Gümrük Müsteşarlığı’nca verilen izin doğrultusunda, bir gümrük idâresine bağlı olarak işletilen, sahibinin tüzel kişilik veya kurum olma zorunluğu bulunan, içine salt ulusallaşmamış ithal eşya ile ihracat amaçlı malların konulanabileceği depo.

Ana Üretim Çizelgesi (Programı) – Master Production Schedule (MPS)

Hangi ürünün ne kadar ve ne zaman üretileceğini, satış tahminlerine ve sipârişlere bağlı olarak gösteren, MRP’nin bu programa bağlı olarak çalıştığı üretim programı.

Aktarma Merkezi Anlaşmaları – Hub-and-spoke Aggrementes

Havayolu şirketlerinin bir havalimanının aktarma merkesi olması konusunda anlaşmaları (Yükler öncelikle bu merkeze gider ve oradan dağıtılır. Bu durum, yükün doğrudan uçuş yapması olasılığını azaltır, ancak toplam verimliliği arttırır.).

Ayna Etkisi – Mirror Effecet

Havayolu taşımacılığında yeni rotalar için ikili antlaşma imzalandığında oluşan etki (Yeni açılan rota üzerinde hizmet yok iken, sözkonusu iki ülkenin havayolu şirketleri aynı zamanda hizmet vermeye başlayacaktır).

Adil Paylaşım – Fair Share Allocation

Her birime gereksinimine uygun bir stok payı verilmesi.

Açık Hava Antlaşmaları – Open Sky Agreements

İki ülkenin iç hatlarındaki uçuş izinlerini, karşılıklı olarak diğer ülkenin havayolu şirketlerine verdiği, iç hatlarda yabancı ülke havayolu şirketlerinin hizmet vermesine olanak tanıyarak serbest rekâbet ortamını genişletmenin amaçlandığı anlaşmalar.

Aracı Kuruluş – Intermediary

Lojistik sürecine destek olmak için, göndericiler ve alıcılar arasında geniş kapsamlı ve sürekli artan hizmetler sunan kuruluş.

Aşamalı Stok – Echelon Inventory

Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere tedârik zincirinde belli bir aşamadaki stok.

ABC Faturalama – ABC Billing

Özel faaliyetlere yönelik olarak, faaliyet tabanlı faturalama işlemi (Bu eylem, öncelikli olarak üçüncü parti lojistik (3PL) şirketler için tasarlanmıştır. Faturalandırılabilir ücretlerin hesaplanmasına olanak tanır. Örneğin, bir 3PL şirketi, depolama ve diğer katma değerli faaliyetlerin yanısıra, her bir satış fişi/faturası için işlem ücreti belirleyebilir.

Acil Stok – Emergency Stock

Planlanmamış, âcil durumlara karşı hemen tepki vermek üzere her zaman elde tutulmak zorunda olan stok miktarı.

Araç Metre – Lane Meter ; Linear Meter

RO-RO gemilerinin araç kapasitelerinin belirlenmesinde kullanılan; 1 m. uzunluğunda ve 2,5 genişliğindeki bir alanı ifade eden bir birim.

Alıcının Güzergâh Belirleme Hakkı – Buyer’s Right To Route

Satıcının taşıma ücretlerini ödemediği durumlarda, alıcının taşıma rotasını belirleme hakkı.

Amir Banka – Issuing Bank

Satınalma yapılırken , alıcının akreditif istemek için gittiği banka.

Açılabilir Tavanlı Konteyner – Hardtop Container

Standart konteynere sığmayan veya konteyner kapısından forklift veya benzeri donanım ile yüklenemeyen konteyner (Üstü açık konteynerden farkı, yüksekliği itibarıyla standart yüksekliği aşan yüklerin taşınamaması ve kapalı bir tavana sahip olmasıdır.).

ABC Sınıflandırma Yöntemi – ABC Classification Method

Stokta bulunan malzemelerin devir hızı, miktar, değer vb. ölçütlere göre sınıflandırılması.

Ağırlık Merkezi Modeli – Center of Gravity Model

Taşıma miktar ve mâliyetlerini dikkate alarak en düşük toplam taşımacılık mâliyetini veren depo yerini belirlemede kullanılan model.

Ağ Geçidi – Gateway

Taşıyıcılar arasında yük bilgisinin değiştirilme noktası veya iki taşımacılık sistemi arasında bilginin serbestçe aktığı kanal.

Antlaşma – Agreement

Tedârik hizmetlerinde, koşulları önceden ve net olarak tanımlamak üzere ilgili taraflar arasında varılan mutabakat metni.

Açık Sözleşme – Open-End Contract

Tutarı ve süresi belirsiz sözleşme (Zaman ve miktar bakımından sınır tanımayan veya değişik sınırları içeren ve genel olarak, değişik düzeyde tekrarlı sipâriş ve masraflarla ilgili olan malzeme tedârik ve hizmet anlaşması.

Alıcı Riski – Buyer’s Risk

Ücretin ödenmesine karşın, malların istenilen koşullarda ulaşmaması riski.

Ambalaj – Packing

Ürünleri dış etkilerden koruyan, tanıtım ve pazarlama işlemlerini kolaylaştıran, görsellik ve kullanım ergonomisi sağlayan, içindeki ürün hakkında bilgiler bulunduran; metal, plastik, cam vb. malzemelerden yapılmış kap (İçinde ürün bulunan koruyucudur. Ürünü çarpma, ısınma, zedelenme gibi fiziksel etkilerden korur.).

Ambalaj Malzemesi – Packaging Material

Ürünü koruyan, pazarlama amacıyla kullanılabilen ve ürünün içine konulduğu malzeme.

Alıcı – Consignee

Ürünü teslim alan taraf.

Aktif İstif – Active Block

Üzerinde çalışılan ve gereksinime göre malzeme konulan/kaldırılan yüklerin istifi.

ADR – Agreement on Dangerous Goods by Road (ADR)

Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin karayolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve sürücülerde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

Alıcı Değiştirme – Reconsignment

Yükün, aynı veya farklı yöndeki alıcıya yönlendirilmesi durumu.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp