Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

30 taneden 1 - 30 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Broker

Alım ve satım işlemlerine belli bir komisyon karşılığı aracılık eden, işlemleri kendi adına ancak taraf olduğu kişi veya kurumlar hesabına yapan işlemcilere verilen isimdir.

Bağımlı Talep – Dependent Demand

Başka bir ürünün talebi ile orantılı olarak talebi hesaplanabilen malzemelere ilişkin talep yapısı (Örneğin yarı ürünler, hammaddeler, yardımcı maddeler).

Bilgi Sitesi – Portal

Belirli bir konuda internet üzerinden gereksinim duyulan bilgilere ulaşmak, bilgi göndermek ve işlem yapabilmek üzere oluşturulan web sitesi (Bilgi siteleri, tüm internet gereksinimlerini bir noktadan sağlamaya çalışırlar. Genelde e-posta, gerçek zamanlı ve çoklu konuşma ortamları, alışveriş, arama, içerik görüntüleme ve haber gibi hizmetleri sağlarlar.).

Birim Maliyet – Unit Cost

Bir parti ürün üretmenin ya da hizmet karşılığının toplam mâliyetinin, partideki toplam birim sayısına bölünmesi ile elde edilen bir birim ürünün mâliyeti.

Birim Yük Modeli – Unit Load Pattern

Birim yük düzenleme şekli, yöntemi, modeli.

Boş Kap Yer Değiştirme – Empty Repositioning

Boş kapların, fazla bulunduğu yerden, gereksinim duyulan yere taşınması.

Bütünlük İlkesi – Doctrine of the Entireties

Dış ticarette, montajı yapılan ürün ile parçalarının ihracatında hangisinin esas alınacağının belirlenmesinde dikkate alınan ilke (Parçaların gümrük tarifesinin, ait olduğu son ürüne göre belirleneceğini ifade eder).

Bağımsız Ticaret Değişimi – Independent Trading Exchange (ITE)

E-Pazar alanı veya sanal ticaret ağında B2B ile eş anlamlı olarak kullanılan terim.

Balya Kapasitesi – Bale Cubic Capacity

Gemi tümüyle balya yüklerle yüklendiğinde taşıyabileceği tam balya yükü cinsinden kapasitesi (Tam balya yükünden küçük hacimler hariç tutulur).

Balast – Ballast

Gemilerin dengelerini koruyabilmek amacıyla gemiye çektikleri su.

Bayrak – Flag

Gemilerin hangi ülkeye kayıtlı olduğunu ifâde eden bez.

Besleyici Gemi – Feeder Vessel

Genelde kapasitesi 1.000 TEU’dan az, yükü ana yükleme limanına götürmek amacıyla kullanılan küçük tonajlı gemi.

Beyan Tutarı – Declared Value

Göndericinin beyan ettiği mal değeri.

Brüt Envanter – Gross Inventory

Hurda ve hatalı parçalar dikkate alınmadan, standart mâliyet üzerinden hesaplanan envanter değeri.

Bitmiş Ürün İstifi – Field Finished Goods

İmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan bitmiş ürün grubu.

Bütünleşik Lojistik – Integrated Logistics

İşletmenin gelen ve giden tüm lojistik faaliyetlerinin; toplam mâliyetin enazlanması, eşgüdümün arttırılması, verimliliğin yükseltilmesi vb. amaçlar çerçevesinde bütünsel bakış açısıyla yönetilmesi; tedârik zincirini oluşturan tüm fonksiyonların tek bir süreç olarak yönetilmesi.

Birim Yük – Unit Load

Malzeme elleçleme ekipmanları tarafından, tek bir birim olarak taşınabilen herhangi bir malzeme öbeği (Örneğin palet, kasa, balya vb.)

Boşaltma – Unloading

Malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araçtan uygun bir biçimde indirilerek uygun bir yere konulması işlemi.

Balya – Bale

Malzemelerin, ip veya demir tel kullanılıp sıkıştırılarak oluşturulan yük birimi (ünitesi).

Barkod – Bar Code

Otomatik tanımlama teknolojisi kapsamında, bir optik okuyucu aygıt ile okunarak bilgisayar ortamına sayı, karakter ya da bunların karışımı olarak aktarılabilen, farklı kalınlıklardaki çizgi-boşluk kombinasyonları.

Boru Hatları – Pipelines

Özel bâzı ürünler için kullanılabilen, ilk yatırımı yüksek, işletme giderleri düşük, yük güvenilirliği fazla ve genelde tek yönlü taşımacılığın gerçekleştirildiği borulardan oluşan hatlar.

Bölgesel Toplama – Zone Picking

Sipârişlerin daha verimli bir şekilde toplanması amacıyla, bu işlemin bölgesel bazda ve gerektiğinde farklı işçiler kullanılarak gerçekleştirilmesi.

Birim – Unit Of Measure (UOM)

Stok sistemlerinde izlenen bir malzemenin miktarının tanımlanmasında kullanılan ölçü (Örneğin adet, kasa, koli, kutu vb.).

Bağımsız Talep – Independent Demand

Talebin başka bir ürünün talebine bağımlı olmadığı, tümüyle dinamik koşullar altında gerçekleşen, talep hızının net olarak belirlenemediği, tahminlere dayalı talep yapısı (Örneğin müşteri sipârişleri, yedek parça).

Birincil Kanal Üyeleri – Primary Channel Members

Tedarik zincirini yönetmek için kaynaklarını ayırmaya ve riski üstlenmeye hazır olan şirketler.

Blok Tren – Unit Train

Yeterince yük varsa, bir demiryolu katarının tümünün bu yüke tahsis edilmesi (Sözkonusu yük salt bir şirkete ait olabilir).

Blok (Sıralı) İstifleme – Honeycombing

Yüklerin, raf kullanılmadan, bir plân dahilinde zemin üzerinde üst üste istiflenmesi.

Boyutsal Ağırlık – Dimensional Weight

Yükün ağırlık ile hacminin karşılaştırılarak, gerektiğinde (boyutlarına ve istifleme kayıplarına göre) dikkate alınan hacimsel ağırlık.

Bekleme Süresi – Dwell Time

Yükün fiziksel olarak hareket etmediği süre.

Birimleştirme – Unitization

Yükün konteyner, kasa, koli, balya vb. biçimlerde aynı birim ile ifâde edilmesi.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp