Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

15 taneden 1 - 15 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Faaliyet Tabanlı Yönetim – Activity Based Management (ABM)

İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.

Fason Üretim – Subcontract Production

Yarı ürün veya ürünlerin, malzemesini vererek veya vermeyerek, belirlenmiş koşullara uygun şekilde, kendi adına başka işletmelerde ürettirilmesi.

Fatura – Commercial Invoice

Ürün, miktar, nitelik, satış şekli, ağırlık, adres, tarih vb. bilgilerin bulunduğu, satıcı tarafından düzenlenen evrak.

Felaket Önleme Planı – Disaster Recovery Planning

Programlar, aygıtlar ve verilerin, önemli hasar ve kayba uğrama olasılığına karşı alınan önlem plânı.

FIATA – International Federation of Freight Forwarders Association (FIATA)

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Federasyonu’nun kısaltması.

Fiktif Depo – Fictive Bonded Warehouse

Türkiye’ye girmesi gümrük mevzuatları ile ihracat veya ithalatı engellenmeyen mamül ve malların konulduğu ve bunlara özel gümrük memurlarının tayin edildiği ve mal sahiplerinin sağladıkları depo.

Filo Yönetimi – Fleet Management

Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

First Expiry First Out (FEFO) – Yaşlı Mal Önce Çıkar

Genellikle depolamada kullanılan ve son kullanım tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören kural.

Fiyat İndirimli Sözleşme – Price Discount Contract

Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satılamayan ürünler için geri ödeme oranının, ürünün alıcı satış fiyatına göre değiştiği sözleşme.

Fiyat Koruması – Price Protection

Satıcı ile alıcı arasında bir sözleşme ile önceden belirlenmiş, fiyat veya fiyat artışları sistemi.

Fiyat Sabitleme – Price Fixing

Ürün fiyatını sabit tutmak üzere tedârikçiler arasında yapılan gizli, dolayısıyla etik olmayan anlaşma.

Fiziksel Dağıtım – Physical Distribution

Üretilen malların tüketicilere fiziksel olarak taşınması, depolanması, stok kontrollerinin yapılması, ambalajlanması, bilgi iletişimi ve sipâriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi (Giden (outbound) lojistiğe karşılık gelen bir terimdir).

Fiziksel Sayım – Physical Counting

Depo veya tesisteki tüm envanterin, giriş ve çıkışların durdurularak, genellikle yılda bir kez, belirli bir düzen içinde sayılması ve kaydedilmesi süreci.

Forklift – Lift Truck

Açık ve kapalı alanlarda yükleme, boşaltma, taşıma, yerleştirme, istifleme vb. elleçleme işlemleri için kullanılan çatallı taşıma/kaldırma aracı, çatallı kaldıraç (forklift).

Freia – Towards the networking of European Freight Villages

KOBİ’ler için intermodal taşımacılık kullanımının sağlanması ile lojistik köyler arası hizmet, prosedür ve bilişim sistemleri bazında ticarî işbirliklerinin geliştirilmesi projesi.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp