Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

55 taneden 1 - 55 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
İade – Return

Müşterinin, bir bedel ödeyerek satın aldığı malları, hasarlı olmasından dolayı ya da diğer nedenlerle (beğenmeme, parasını ödeyememe, sezon sonu olması, konsinye stok vb.) geri vermesi.

İade İşlemleri Maliyeti – Return Processing Cost

Onarım, yenileme, fazlalık, eskime, yaşam süresinin dolması, sorunların teşhisi, ürünlerin değiştirilmesi, ekolojik etmenler gibi nedenlerden dolayı oluşan iade işlemlerinin mâliyeti (Bu mâliyet, iade sipâriş yönetimi, iade taşımaları, geri kazanım, finans, bilgi-işlem, imhâ ve garanti mâliyetlerini kapsar.).

İade Ürün Belgesi – Return Material Authorization (RMA), Return Goods Authorization (RGA)

Geri gönderilen ürünün şirketin orijinal ürünü olduğunu gösteren ve iade nedenini belirten form.

İade Ürün Yetkisi – Return Product Authorization

Genellikle “Garanti/Geri Dönüşüm” bilgisini de içeren, şirketin orijinal ürünleri ile ilgili iade nedenlerini tanımlama yetkisi.

İade Yönetimi – Return Management

Müşteriden tedârikçiye geri gönderilen ürünlerle ilgili taşıma, depolama, geri kazanım, imhâ vb. işlemlerin yönetimi.

IATA – Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği – International Air Transport Association

Havayolu taşıyıcı ve aracı şirketleri temsil eden Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin kısaltması.

İç Bölge – Hinterland

Liman, demiryolu istasyonu gibi lojistik merkezlerin hizmet verdiği karasal bölge.

İç Suyolları Taşımacılığı – Inland Shipping

Nehirler, göller ve kanallar üzerinde özel tip gemiler ile yapılan taşımacılık.

İçinden Geçilebilir Raf – Drive-Through Rack

Bir kenarından diğer kenarına çaka geçmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur).

İçine Girilebilir Raf – Drive-In Rack

İçine çaka girmesine izin veren, ürünlerin derinlemesine istiflenmesine olanak tanıyan ve böylece koridor alanından tasarruf sağlayan, ürünlerin arkadan öne doğru yerleştirildiği, az çeşit malın yüksek miktarlarda depolandığı, yerleştirme için travers yerine rayların kullanıldığı raf (Bu raflarda FIFO uygulaması zordur).

İhale Açma – Bid Opening

İhâle için tedârikçi şirketlerin davet edilmesi.

İhale Numunesi – Bid Sample

İhaleyi açan şirkete verilmek üzere, ihâleye katılan tedârikçiler tarafından hazırlanan ve ihâle şartlarını karşıladığı düşünülen örnek, numûne (Bu örnekler, ihale şartlarını karşılamak üzere, test amacıyla kullanılırlar).

İhale Örnek Dosyası – Bid Award File

Gelecekteki fiyat teklifleri için karşılaştırabilir bilgi sağlamak veya gizli anlaşmaların olup olmadığının saptamak üzere ihaleye giren firmalara yönelik olarak hazırlanan dosya veya numûne.

İhale Teminatı – Bid Bond – Bid Deposit

İhaledeki bir teklif sahibinin, ihâleyi kazandıktan sonra sözleşmeyi reddetmesi durumunda belirli bir miktar paranın üçüncü parti bir finansman şirketi tarafından garanti altına alındığını ve ödeneceğini belirten bir anlaşma. İhaleye katılan tedârikçiler tarafından, satınalma yapacak şirkete verilmesi istenen ve ihale koşullarında ayrıntıları belirtilen depozit miktarı.

İhracat – Export

Malların içinde bulunulan ülkeden bir başka ülkeye gönderilmesi yolu ile oluşan ticaret.

İhracat Bildirim Formu – Export Declaration Form

İhracatçı tarafından devlete verilen ve ihraç ürünleri hakkında temel bilgileri içeren form.

İhracat Sübvansiyonları – Foreign Subsidies

İhracatçı şirketlerin dış pazarlardaki rekâbet gücünü arttırmak için devletten aldığı hibe, vergi iadesi ve devlet olanaklarının ucuz veya ücretsiz kullanımı gibi haklar.

İkili Anlaşma – Bilateral Agreements

İki ülke arasında yapılacak programlı uçuşlara (yolcu ya da yük) izin veren ve sözkonusu ülkeler tarafından onaylanan anlaşma.

İkili Kiriş – Beams

İki ayak arasında, paletli yükleri taşıyan yatay çift kirişli yapı (Kiriş uzunlukları, yükün özelliğine (boyut ve ağırlık) göre, genellikle 1,2-4 m. arasında değişir.).

İkmal - Replenishment

Malzemenin depolama süreci aşamaları arasında farklı ambalaj biçimleri ve/veya depolama lokasyonları hâlindeki akışının (bulunabilirliğinin-tedâriğinin) sağlanması (Örneğin paletli stoklamadan kutulu stoklamaya, kutulu stoklamadan adetsel stoklamaya geçiş gibi).

İleri Planlama ve Çizelgeleme – Advanced Planning and Scheduling (APS)

Genellikle ERP sistemleri ile bütünleşik bir şekilde çalışarak, plânlama ve çizelgeleme problemlerinin optimal veya optimuma yakın bir şekilde çözümünde kullanılan, karar destek sistemi yazılımı.

İlk Giren İlk Çıkar – First In First Out (FIFO)

Genellikle depolamada ve mâliyetlendirmede kullanılan, depolama için ilk giren malzemenin ilk çıkacağını öngören kural.

İlk Girişimci Avantajı – First Mover Advantage

Bir şirketin, yeni bir ürünü veya hizmeti pazara sunmasıyla elde ettiği bir ticarî avantaj (Bu ticarî avantaj, genellikle o ürün veya hizmetteki sektör liderliği biçiminde ortaya çıkabilir).

İlk Kademe Tedarikçi – First Tier Supplier

Bir şirketin malları doğrudan tedârik ettiği kuruluş.

İltisak Hattı – Connection Line

Ana hatlardan depo, fabrika gibi tesislere çekilen demiryolu bağlantı hattı.

IMDG – International Maritime Dangerous Goods (IMDG)

Yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerin denizyolu ile taşınması kurallarını içeren, bu maddelerin taşınabilmesi için, araç ve personelde gerekli belgelerin arandığı bir standart.

İndirim Miktarı – Allowance

Ücret ödemesinde esas alınan, ürünlerin ağırlığından ya da değerinden yapılan kesinti (Eğer taşıyıcı gerekli ekipmanı sağlayamazsa ve bu ekipman gönderici tarafından sağlanırsa buna izin verilir ve bedeli ödeme miktarından düşülür).

İnsanlı Elleçleme Aracı – Man-up

Yüksek lokasyonlara el ile yükleme veya boşaltmayı olanaklı kılan ve bu amaçla tasarlanmış çaka.

Intermodal Quality – IQ

İntermodal ağların ve terminallerin kalitesinin geliştirilmesine yönelik proje.

İnternet – Internet

Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan bilgisayar ağlarının birbirine bağlanmasını sağlayan evrensel bilgisayar ağı.

Intranet

Şirket birimleri arasında veri değişimini sağlamak üzere bilgisayar ağlarının birbirine bağlanması.

İş Yükü Bazlı Sipariş Yönetimi – Load-Oriented Order Release

Bir iş atölyesindeki varolan işlerin, yüklerini ve atölye kapasitesini dikkate alarak, sipârişleri atölyeye gönderme yaklaşımı.

İş Yükü Bazlı Üretim Kontrolü – Load-Oriented Manufacturing Control

Bir üretim sisteminde sipârişleri üretim ortamına göndermeden önce, bu ortamdaki iş yükü ve kapasiteyi kontrol ederek üretim temin sürelerini azaltma ilkesi.

İş, Ticaret ve Taşımacılık İçin Elektronik Veri Değişimi

Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport (EDIFACT) Uluslararası ticaretin ve taşımacılığın etkinlik ve verimliliğini arttırmak amacıyla ticarî verilerin içeriğine elektronik yoldan ulaşabilmek için geliştirilen bir dünya standardı.

İşbirliği – Alignment

Tedarik zincirindeki tüm tarafları, daha iyi zincir performansı için teşvik edebilmek, cesaretlendirmek, ve özendirmek.

İşbirliğine Dayalı Tahmin, Planlama ve İkmal

Tedarik zincirinde yer alan tüm taraflar (şirketler) arasında çağdaş bilgi teknolojileri kullanarak etkin bir bilgi payla??ımı, ortak yarar sağlama ve eşgüdümlü plânlama yoluyla ürün ve bilgi akışının; müşteri taleplerindeki değişiklikleri dikkate alarak, tüm tarafların üretim, stok ve lojistik mâliyetlerini enazlamak ve müşteri hizmetlerini geliştirmek için verimli yönetilmesini sağlama.

Işıklı Toplama – Pick to Light

Her bir toplama lokasyonunda bulunan ışıkların yanma durumuna göre toplamanın gerçekleştirilmesi kuralı (Sistem, toplama yapılacak sonraki lokasyondaki ışığı yakmak ve toplanacak miktarı göstermek üzere bir yazılım kullanır).

İşletme Malzemesi – Consumable Material

Temizlik, yakıt, yağ, kırtasiye gibi üretimde doğrudan kullanılmayan, ancak işletme için gerekli olan malzemeler.

İşletme Yazılımı – Business Application

Belirli bir işletme problemini çözmek üzere ya da işletme fonksiyonuna yönelik olarak oluşturulmuş herhangi bir bilgisayar programı, programlar kümesi ya da programlar paketi.

İşletmeden İşletmeye – Business to Business B2B

Şirketlerin iş yaptıkları diğer şirketlerle alım-satım süreçlerini elektronik ortam kullanarak gerçekleştirdiği bir tür e-Ticaret.

İşletmeden Tüketiciye – Business to Customer B2C

Tedarik zincirinde son müşteriyi de içeren bir sistemdir. Elektronik ortamda yürütülen ticaret içinde en fazla B2C iş süreci geçerlidir.

İstif – Stack

Belli ölçütlere göre farklı yüklerden oluşturulan bir yığın yük.

İstif Modeli – Course Pattern

Yüklerin istifleme şekli, sistemi.

İstif Sırası – Course, Tier

Yükleri birim yük hâlinde istiflenecek şekilde gruplanması.

İstifleme – Stowing

Hacmi dikey yönde kullanmak amacıyla malzemelerin üst üste yığılması.

İstifleme Etkinliği – Stacking Efficiency

Yüklerde yerleştirme için gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra, yükün yüksekliğinin, yükün konulacağı yerdeki kullanılabilir yüksekliğe oranı.

İstifleme Yüksekliği – Stacking Height

Yükün üstüste konulabileceği veya yerleştirilebileceği en fazla yükseklik.

İstiflenebilirlik Matrisi – Stackability Matrix

İstiflenerek yerleştirilmesi gereken ürünler arasındaki ilişkileri (yan yana konulabilir, üst üste konulabilir, boşluklu konulabilir vb.) gösteren bir kare matris.

İthalat – Import

Malların bir başka ülkeden, içinde bulunulan ülkeye getirilmesi yolu ile oluşan ticaret.

İthalat Sorumlusu – Importer of Record

İthalat gümrük işlemleri ile ilgili yasal düzenlemeleri yerine getirmekten sorumlu olan taraf.

İtme Esaslı Sistem – Push System

Üretim ve dağıtımın, talep tahminleri esas alınarak, diğer bir deyişle kesinleşmiş sipârişlere dayalı olmadan gerçekleştirme sistemi (Ürün, satış noktalarına doğru itilir ve satılması beklenir).

İzini Sürme – Tracing

Yük, araç ve kap hareketlerinin, lojistik süreç boyunca izlediği yol ile ilgili verilerin elde edilebilmesi.

İzleme – Tracking

Yük, araç ve kap hareketlerinin, bir merkezden anında izlenerek kaydedilmesi.

İzleme Temelli Ticaret – Scan Based Trading (SBT)

Tedarikçilerin stok sahipliğini, perakendecilerin depolarında veya mağazalarında, ürünler satılıncaya dek sürdürdüğü, aralarında yoğun bilgi paylaşımının sözkonusu olduğu iş modeli. Eşzamanlı bilgi sistemleri, katma değer yaratmayan faaliyetlerin ortadan kaldırılması, mâliyet düşürülmesi, başabaş noktası paylaşımı vb. yollarla ticarî iş ortaklarının karşılıklı yarar sağlaması.

İzlenebilirlik – Traceability

Depoda bir yükün, giriş anından itibaren çıkış anına dek izlediği yol ile ilgili verilerin, süreç boyunca elde edilebilmesi.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp