Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

89 taneden 1 - 89 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Kabotaj – Cabotage

Bir ülkenin kendi ülkesi içinde taşımacılık yapma yetkisini salt kendi bayrağını taşıyan taşıyıcılara vermesi. Karayolu taşımacılığında ticarî araç sürücülerinin başka ülkelerde çalışma hakkı.

Kabul Belgesi – Acceptance

Amir banka tarafından alınan ve üzerinde yazılı miktarın belirtilen tarihte ödeneceğini gösteren belge.

Kalite Güvence – Quality Assurance

Ürün ve/veya hizmetlerin, kalite konusunda öngörülen gerekleri yerine getirmesinde yeterli düzeyde güveni sağlamak üzere uygulanana plânlı ve sistematik etkinlikler bütünü (Bu çerçevede dokümantasyon, eğitim ve denetim faaliyetleri sürekli olarak gerçekleştirilir).

Kalite Kontrol – Quality Control

Bir ürün ya da hizmetin, öngörülen kalite koşullarını karşılama derecesinin belirlenmesi (Bu çerçevede giriş, süreç ve nihaî kontrollar, test, ölçüm vb. şekilde gerçekleştirilir).

Kamçı Etkisi – Bullwhip Effect ; Whiplash Effect

Tedârik zincirinde geriye doğru ilerlerken, talepteki değişikliklerin etkilerinin çok daha fazla artan oranda değişikliklere neden olması. Tedârik zinciri boyunca sipârişlerin gittikçe artan değişkenliği ve bilgi bozulması (Tedârik zinciri yönetiminin temel amaçlarından biri, bu olumsuz etkiyi azaltmaktır.).

Kamyon Römork – Truck Trailer

Bir kamyon tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı.

Kanal Çatışması – Channel Conflict

Bir şirketin eski ve yeni dağıtım kanallarının birbiri ile rekâbet etmesi durumunda ortaya çıkan çatışmalar.

Kanal Ortakları – Channel Partners

Bir ürün ailesini üretmek ve satmak üzere biraraya gelen ve bir dağıtım kanalı boyunca yer alan iş ortakları (tedârikçiler, üreticiler, distribütörler, perakendeciler vb.).

Kanban

Tam Zamanında Üretim/Tedârik sistemlerinde gereksinim duyulan malzemenin, gereksinim duyulduğu zaman ve miktarda teminini sağlayan bilgi, doküman, sinyal, elektronik mesaj. Bir stok noktasında yeni parti malın bir önceki partinin kullanımına bağlı olarak sipariş edildiği bir çekme sistemi.

Kapaksız Konteyner Gemisi – Hatchless Container Ship

Ambar kapaksız kontener gemisi..

Kapalı Çevrimli MRP – Closed Loop MRP

Malzeme İhtiyaç Planlamasının (MRP), üretim kapasitesi kısıtları altında gerçekleştirilmesi.

Kapalı Zarf Usülü İhale – Sealed Bid

Önceden belirlenmiş ve duyurulmuş bir süre içinde, tekliflerin kapalı zarf içinde alındığı ve içeriğinin hiç kimse tarafından görülmediği ihâle.

Kapasite – Capacity

Belirlenmiş koşullar altında, süre veya başka ölçütlere göre elde edilebilecek en yüksek üretim (çıktı) miktarı.

Kapasite Gereksinim Planlaması – Capacity Requirements Planning (CRP)

Üretimi gerçekleştirmek üzere, makina ve işçilik kaynak gereksinimlerini ölçme ve dengeleme süreci.

Kapasite Kısıtlı Tedarik Zinciri – Capacitated Supply Chain

Tedarik zincirinde yer alan birimlerin kapasitelerini dikkate alarak yapılan arz ve talep dengeleme faaliyetleri.

Kapasite Kısıtsız Tedarik Zinciri – Uncapacitated Supply Chain

Tedarik zincirinde yer alan birimlerin kapasitelerini dikkate almadan yapılan tedârik zinciri yönetimi faaliyetleri.

Kapasite Planlama – Capacity Planning

Lojistik ve tedârik zinciri gereksinimlerini doğru zaman ve yerde karşılamak üzere gerekli kaynakların temini.

Kâr Paylaşımlı Sözleşme – Revenue-Sharing Contract

Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, görece düşük bir düzeyde satıcı tarafından belirlendiği ve buna karşılık alıcının kârının bir yüzdesini satıcı ile paylaştığı sözleşme.

Kara Köprüsü – Mini-Land Bridge (MLB)

Yerel, bölgesel ve hattâ uluslararası ticarî akışların gözönüne alınarak, kara parçasını bir köprü gibi düşünerek geçmek (Örneğin; Asya’dan Avrupa’ya Pasifik Okyanusu üzerinden gidecek bir yükün, A.B.D.’nin batı kıyısına gemiyle götürülmesi, oradan demiryolu ile Amerika kıtasını geçererk, Atlantik Okyanusu üzerinden gemi ile Avrupa’ya gönderilmesi.).

Kara Taşımacılığı – Land Transportation

Karada yapılan, dolayısıyla hem karayolu, hem de demiryolu taşımacılığını içeren taşımacılık.

Kara Terminali – Dry Port

Küresel lojistik zincirin bir parçası olan intermodal tasımacılıkta, terminaller yükün toplanarak konsolide edildiği, diğer ulasım türüne (demiryolu / denizyolu / havayolu) aktarma isleminin ve/veya katma değer faaliyetinin yapıldığı ve yükün dağıtım sistemine aktarıldığı yerlerdir.

Karantina Stok – Quarantine Stock

Hatalı dokümantasyon, bozuk mal, kusurlu ürünlerin geri çağırılması, vb. nedenlerle sağlam ürünlerden ayrı tutulan stok.

Karar Destek Sistemi – Decision Support System (DSS)

Yöneticilerin doğru kararlar vermesine yardımcı olmak üzere hazırlanmış, bir veritabanı yönetim sistemi çerçevesinde veriye hızlı şekilde ulaşan, analiz eden, sorgulayan, süzen ve etkin kararlar sunan yazılımlar.

Karayolu Demiryolu Taşımacılığı – Piggybacking

Açıklama Aynı sevkiyat kapsamında karayolu ve demiryolu taşımacılık modlarının, konteyner veya treylerin vagon üzerinde taşınmasıyla gerçekleştirilen karma taşımacılık.

Karayolu Taşımacılığı – Road Transportation

Karayollarında kamunun yararlanmasına açık olan arazi şeridi, yol, otoyol, köprüler ve benzeri yapı ve alanlarını ve araçlarını kullanarak yapılan yük ve insan taşımacılığı.

Karayolu-Denizyolu Taşımacılığı – Fishybacking

Aynı sevkiyat kapsamında karayolu ve denizyolu taşımacılık modlarının, konteyner veya treylerin gemide taşınmasıyla gerçekleştirilen karma taşımacılık.

Karayolu-Havayolu Taşımacılığı – Birdybacking

Aynı sevkiyat kapsamında karayolu ve havayolu taşımacılık modlarının birlikte kullanılmasıyla gerçekleştirilen karma taşımacılık.

Kargo – Cargo

Tek parçada 100 kg ağırlığı geçmeyen, genellikle ambalaj veya kap içerisinde olan küçük boyutlu koli, sandık, paket gibi parça eşya (AB’de bu değer 30-35 kg arasında uygunlanmaktadır). Bkz: Yük (Ülkemizde kargo taşımacılığı, paket taşımacılığı ile eşdeğer tutulmakta olup, kargo paketin değil yük kavramına eşdeğerdir.).7

Kargo Uçağı – Freighter

Salt kargo amaçlı kullanılan ve yolcu taşımayan uçak..

Karma Taşımacılık – Mixed Mode Transportation

Aynı sevkiyat kapsamında en az iki farklı taşımacılık sisteminin birlikte kullanılması.

Karuzel – Carousel

Genellikle yüksek miktardaki küçük parçaların toplama operasyonunda kullanılan otomatik malzeme depolama ve elleçleme ekipmanı (Yatay ve dikey olmak üzere iki tip olabilmektedir).

Katalog Kanalı – Catalog Channel

Çağrı merkezi, B2B, B2C gibi elektronik ortamlar kullanılarak sipârişlerin müşterilerden doğrudan alınması ve sipâriş edilen ürünlerin müşterilere gönderilmesi.

Kategori Yönetimi – Category Management

Tedarik zinciri boyunca, ürünlerin benzer gereksinimleri ve özellikleri (sıcaklık, nem vb.) dikkate alınarak sınıflandırılıp, farklı stratejik iş birimleri olarak yönetilmesi (Bu uygulama, kategori yöneticisine, stok düzeyleri, raf alan tahsisleri, promosyonlar, asorti kararları vb. konularda tam sorumluluk verilmesini öngörür.).

Katma Değer – Value Added

1) Bir kurumun çıktı değeri ile girdi değeri arasındaki fark. 2) Bir şirketin girdilerine kattığı değer (İşçilik, amortisman, kâr, vergi ve borçlar toplamı). 3) Arttırılan veya iyileştirilen değer, işlevsellik veya yarar.

Katma Değerli İşlemler – Value Added Operations

Depolarda müşteri talepleri üzerine yapılan etiketleme, ambalajlama, katlama, ısı ölçme, aktarma, karıştırma, birleştirme, ayırma, paletleme, hafif montaj, iade işlemleri, imha, kullanım kılavuzu ekleme, barkod işlemleri, bakım-onarım işlemleri vb. gibi işlemler (Her bir işlem, ürün üzerinde bir katma değer sağlar ve bu işlemler fiyatlandırılır).

Kayar Raf – Flow rack

Yüksek devir hızı ve daha iyi hacim kullanımı amacıyla; kutu, palet vb. paketler için FIFO ilkesini gerçekleştirmek üzere bir paket alındıktan sonra diğer paketlerin eğimli makaralar üzerinde kayarak boşaltma pozisyonuna geldiği raf.

Kayıp Satış Maliyeti – Lost Sale Cost

Bir ürünün, talep edilmesine rağmen süresi içinde verilememesi nedeniyle müşterinin alımdan vazgçemesi sonucu oluşan mâliyet.

Kefalet – Bailment

Malın sahibinin, malın sorumluluğunu başkasına (teminatı veren kimseye) aktardığını ifâde eden yasal terim (Örneğin taşıyıcılar malı aldığı şartlardaki durumuyla dağıtmaktan sorumludurlar.).

Kendinden Kaldırma Ekipmanı – Lift On Board

Araç gövdesi üzerinde bulunan yükleme-boşaltma ekipmanı.

Kendinden Yüklemeli – Self-loading

Kendi üzerinde yükleme boşaltma ekipmanına sahip olunma durumu (Bu ekipman, taşıyıcı aracın yükleme ya da boşaltma yapacağı yerde gerekli ekipman olmadığı takdirde önem kazanır).

Kentsel Lojistik – City Logistics, Urban Logistics

Farklı kurumlar tarafından yürütülen lojistik eylemlerinin, kentsel alanlarda, trafik koşulları ve çevresel etkiler ile birlikte, enerji tüketimi de gözönüne alınarak, sosyal pazar ekonomisi bütünlüğü içinde eniyilenmesi süreci.

Kesikli Üretim – Discrete Manufacturing

Belirli bir sipârişi ya da sürekli talebi karşılamak üzere, benzer veya farklı ürünlerin, partiler hâlinde üretim şekli (Bu üretim türünde, Parti Tipi Üretim sözkonusu olup, bir parti ürün bitmeden diğerine geçilmez. Fiilî üretim; taşıma, bekleme, kontrol vb. nedenlerle aralıklı olarak gerçekleştirilir.).

Kingpin

Çekici ile yarı-römork bağlantısını sağlayan büyük pim.

Kiraya Veren – Lessor

Bir kiralama sözleşmesi çerçevesinde araç (sürücülü veya sürücüsüz) veya ekipmanın yasal kullanım hakkını başka bir şirkete veren kuruluş.

Kitle Üretimi – Mass Production

Üretilen ürünler için üretim hatlarının kurulduğu, aynı tip ürünün kitleler hâlinde çok büyük miktarlarda üretildiği üretim şekli (Buradaki üretim hatlarındaki makinalar ve tezgâhlar özel amaçlıdır ve üretimin amacı hızlı ve çok sayıda ürün üretmektir. Örneğin otomobil veya beyaz eşya üretimi.)

Kılavuz Kaptan – Pilot

Liman alanlarını, boğazları ve/veya kanalların deniz trafiğini ve özelliklerini çok iyi tanıyan ve bu nedenle gemilerin güvenli bir şekilde manevra yapmasını sağlayan, gemiye küçük deniz araçları ile getirilen ve işi bittikten sonra gemiden ayrılan kaptan.

Kırk Ayak Eşdeğeri – Fourty Equivalent Unit (FEU)

Konteyner terminolojisinde kullanılan ve 40 feet’lik (12,16 m.’lik) konteynere karşılık gelen bir ölçü birimi

Kıyaslama – Benchmarking

Performansı iyileştirmek amacıyla, varolan uygulamaların, önde gelen kuruluşların örnek model veya kıyas olabilecek başka uygulamaları ile karşılaştırılması süreci (Şirketler, o anki ve geçmişteki performanslarını izleyerek ve karşılaştırarak dahili kıyaslama süreçleri de yürütürler.).

Kloz – Clause

Sigorta çeşitlerine göre poliçe genel koşullarındaki noktaları tamamlayan ve özellikle dikkat edilmesi gereken koşulları gösteren uyarılar.

Koasürans – Co-insurance

Riskin birkaç şirket tarafından, aynı veya farklı oranlarda ortaklaşa teminat altına alınması.

Kod – Code

Ortak kullanılan bilgileri ayrıştırarak sınıflandırmak amacıyla metnin sayısal veya alfasayısal gösterimi.

Kodu Hazır Mal – Floor-Ready Merchandise (FRM)

Tedarikçilerin mallarını her türlü etiket, fiyat ve güvenlik kodlarıyla hazır duruma getirdiği, böylece dağıtım merkezlerinde çapraz sevkiyatın hızlı gerçekleştirilebildiği ve perakendeciler tarafından doğrudan sisteme alındığı ürün.

Koli Cebi

İlgili evrağın koli üzerine konması ve dışarıdan okunabilmesi için kullanılan şeffaf cep.

Koli Etiketi – Case Mark

Taşımacılıkta kullanılan kolilerin dış yüzünde yer alan, varış yeri ve koli içeriği bilgisini gösteren etiket.

Koli Kodu – Case Code

Parça (item) barkodundan farklı olarak, parçaların içine konduğun paketin barkodu.

Kombine Taşımacılık – Combined Transportation

Taşımanın başlangıç ve bitiş aşamalarında karayolunun kullanıldığı ve aradaki uzun mesafeli taşımanın demir, nehir, kanal veya deniz yolu ile yapıldığı taşımacılık sistemi.

Komple – Full

Bir taşıma aracı veya kabının bir göndericiye tahsis edilmesi.

Konşimento – Bill of Lading (BL)

Gönderici ile taşıyıcı arasında kuralları belirleyen ve üzerinde taşınan yükün içeriği ile ilgili bilgiler (çıkış ve varış noktaları, gönderici ve alıcı, yük cinsi ve miktarı, taşıyıcı adı vb.) bulunan yük taşıma senedi.

Konsinye Stok – Consigment Inventory

Teslim alındığında değil, kullanıldığında ödemesi yapılan ürünler. Müşteriye satılana kadar tedârikçiye ait olan ürünler.

Konsolidasyon – Consolidation

Küçük miktarlı yüklerden büyük yükleme partileri oluşturarak taşımacılıkta ölçek tasarrufu sağlanması.

Konsollu Raf – Cantilever Rack

Özellikle uzun malların (profil, boru, levha, plastik, ahşap vb.), yan yana veya üstüste istiflenmesinde kullanılan, ön tarafı açık yatay yönde taşıyıcı kolları olan raf.

Konteyner – Container

Her türlü atmosferik koşullara dayanıklı olan, özellikle denizyolu taşımacılığı bağlantılı karma taşımacılıkta kullanılmakta olan, kolay elleçlenebilen ve üstüste istiflenebilen yüklerin içine yerleştirildiği standart metal yük kasaları.

Konteyner Gemisi – Containership

Çok sayıda konteyner taşıyabilen gemi.

Konteyner Havuzları – Container Pools

Boş konteyner taleplerinin karşılandığı konteyner stok sahaları.

Konteyner Yük İstasyonu – Container Freight Station (CFS)

Deniz veya kara terminallerinde konteyner içinin doldurulduğu veya boşaltıldığı sahalar.

Konteyner Yükleme – Stuffing

Yüklerin, belirlenmiş ölçütlere göre, konteynerlere yerleştirilmesi.

Konteyner Yükünden Az – Less Than Container Load (LCL)

Bir konteynerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak doldurmayan yük.

Konteynerle Taşıma – Containerization

Konteynerin güvenli ve standart bir şekilde, içindeki yükü elleçlemeden, çeşitli araçlarla (karayolu, havayolu, denizyolu veya demiryolu modları ile) bir noktadan başka bir noktaya taşınması ve/veya bu araçların arasında birbirlerine aktarılması yöntemi. Çeşitli yüklerin konteynerle taşınmaya uygun duruma getirilmesi. Tedârikçilerle üreticiler arasında veya bir üretim tesisi içinde malzemelerin zarar görmeden, gerekirse tam zamanında üretim ilkesine uygun, sayma kolaylığı ve sayım doğruluğu sağlayacak şekilde taşınması ve depolanması amacıyla standart kaplar kullanılması.

Kontrat Lojistiği – Contract Logistics

Lojistik hizmet sağlayıcı şirket ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak lojistik operasyonların dış kaynak kullanılıp gerçekleştirilmesi.

Konveyör – Conveyor

Malzemenin sürekli olarak taşınmasını sağlayan; yatay, dikey veya eğimli bir şekilde hareket edebilen taşıyıcı sistem.

Köprülü Vinç – Gantry Crane

Rıhtımdan gemiye, gemiden rıhtıma konteyner elleçleyebilen, iki ayaklı, genellikle bir ray veya kendi tekerlekleri üzerinde tek hat olarak gidip gelebilen vinç.

Kör Sayım – Blind counts

Herhangi bir miktar bilgisi olmaksızın, ürünlerin çeşit ve yer bilgisini içerecek şekilde sayılması.

Koridor – Aisle

Bir stoklama sahasındaki geçiş yolu.

Kotalar – Quotas

İthal edilen malların miktarlarının kontrol altında tutulması amacıyla, bir ülke tarafından ürün gruplarına veya bir başka ülkeye uygulanan sınırlandırmalar.

Kritik Başarı Etmeni – Critical Success Factor (CSF)

Bir şirketin hedeflerine ulaşması için zorunlu olarak dikkate alması gereken etmenlerden (faaliyetler ve süreçler) her biri.

Kullanılabilir Adresler – Occupiable Space

Depolarda, geçiş ve hizmet alanları (koridorlar, katma değerli hizmetler, araç yükleme ve boşaltma alanları vb.) hariç depolama amacıyla kullanılabilecek alanlar.

Kumsala Yanaşma – Beachlanding

Deniz araçlarının, yükleme/boşaltma yapmak üzere kuma yanaşabilmesi için yapılan faaliyetler.

Kur Riski – Currency Risk

Dış ticaret işlemleri sürecinde, döviz kurunda değişiklik olma olasılığını ifâde eden durum (Bu durum bir tarafın yararına, diğerinin ise zararına olabilir.).

Küresel Kaynak Kullanımı – Global Sourcing

Ürün, malzeme ve hizmetlerin küresel kapsamda kimden, nereden ve nasıl temin edileceği konusundaki kararlarla sonuçlanan bir faaliyetler serisi.

Küresel Yer Belirleme Sistemi – Global Positioning System (GPS)

Nesnelerin yeryüzündeki konumlarını uydular yoluyla belirleyen iletişim teknolojisi

Küreselleşme – Globalization

Gelişen iletişim ve bilişim teknolojileri ile uluslararası ticaretin etkileriyle, işlerin (üretim, pazarlama, rekâbet vb) sadece yerel ölçekte değil tüm dünya ölçeğinde yapılması anlayışı.

Kurp – Curve

Demiryollarındaki dönemeç.

Kurumsal Kaynak Planlaması – Enterprise Resources Planning (ERP)

Bir şirketin veya grubun farklı lokasyonlarda ve farklı üretim özelliklerinde de olabilen, birden fazla işletme veya tesisini içerecek şekilde tüm işlevlerinin (satış, lojistik, finansman, insan kaynakları vb.) eşgüdümlü olarak plânlanması ve kontrolunun gerçekleştirildiği bütünleşik yazılım sistemi.

Kurye Hizmeti – Courier Services

Bir kişinin yaya veya motorsikletle taşıyabileceği ağırlık ve hacimdeki, haberleşme mahiyetinde olmayan, değerli/değersiz evrak ya da küçük boyuttaki hediyelik eşya, numûne türü PTT tekeli dışı gönderilerinin alınarak alıcısına ulaştırma süreci (Daha çok kent içi taşımalarda yaygındır).

Küşat Mektubu

Mal sahiplerinin, beyannâmelerini düzenleyebilmek için beyandan önce eşyalarını muayene etme, numûne alma ve tartma hakkı.

Kusurlu – Defective

Şartnâmelere ve/veya spesifikasyonlara uymayan.

Kusursuz Düzeltme – Immaculate Recovery

Müşteri etkilenmeden hatanın yakalanması ve düzeltilmesi.

Kutularla Yükleme – Cartonization

Aynı veya farklı ürünlerin müşteriye gönderilmek üzere belirli boyutlardaki kutuların içine koyulması işlemi.

Kutuya Toplama – Pick to Carton

Paket taşıyıcılar için, siparişin hazırlanması sürecinden önce parça boyutlarını/ağırlıklarını dikkate alma kuralı (Böylece, yükler doğrudan kutuya toplanır. Toplama tamamlandığında, yükün ezilmesini/ıslanmasını vb. riskleri önlemek için koruyucu malzeme kullanılır. Bu kural, benzer boyut/ağırlık özelliklerine sahip ürünlerin toplanması/paketlenmesi sırasında en iyi şekilde çalışır. Çok farklı çeşitte ürünlerin karışımından oluşan işlemlerde bu kuralın verimli bir şekilde çalışması çok zordur.).

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp