Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

13 taneden 1 - 13 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Lardner Kuralı – Lardner Law

Taşıma mâliyetleri yarıya indirilirse ürünlerin sunulabileceği pazar alanının 4 kat artacağını ifâde eden kural.

Last Expiry First Out – LEFO

Son kullanım tarihi en geç olan malın ilk çıkacağını öngören ilke (Böylece ürünün operasyonda kalma süresi daha uzun olmaktadır. Ancak depolama açısından son kullanım tarihinin geçirilmesi riski artmaktadır.)

Last In First Out – LIFO – Son Giren İlk Çıkar

Son giren malzemenin ilk çıkacağını öngören ilke. Bir sisteme son giren öğenin sürece ilk olarak katılması ilkesi.

Lider Lojistik Hizmet Sağlayıcı – Lead Logistics Provider (LLP)

Bir şirketin lojistik hizmetlerinin tümünün veya büyük bir kısmının organizasyonunu üstlenen, bu çerçevede lojistik hizmet sağlayıcıları (3PL) seçen, performanslarını değerlendiren ve aralarındaki eşgüdümü sağlayan şirket.

Liman – Port

Yüklerin ve yolcuların aktarılması hizmetlerini sunan, diğer limanlarla bağlantıları sağlayan farklı taşımacılık türlerinin kesişim noktası.

Liman Rotasyonu – Port Rotations

Düzenli hat gemilerinin limanlar arasında izleyeceği ve önceden belirlenmiş sabit rotalar.

Limanda Kalma Süresi – Laytime

Bir gemiyi kiralayan firmaya yükleme/boşaltma yapması için verilen süre.

Lojistik – Logistics

Taşımacılık, depolama, paketleme ve elleçlemeden oluşan fiziksel akış ile gümrükleme, sigorta, gözetim, stok yönetimi ve sipâriş yönetiminden oluşan hizmet akışı (Lojistik, taşıma ve depolamanın birlikte kullanımıyla başlayan ve belirtilen faaliyetlerin bütünleşik bir şekilde yapılması ile son bulan bir fonksiyondur.). Müşteri gereksinimleri doğrultusunda, kaynak noktasından tüketim noktasına kadar malzeme, hizmet ve bilgilerin akışı ve stoklanmasını, etkin ve verimli bir şekilde plânlama, uygulama ve kontrol süreci.

Lojistik Bilişim Sistemi – Logistics Information System

Lojistik yönetiminde kullanılan bilgisayar donanım ve yazılım sistemleri.

Lojistik Harita – Logistics Map

Seçilen bir bölgede seçilen bir sektör veya mal için tüm nakliye, depolama vd. lojistik faaliyetleri gösteren diyagram.

Lojistik Maliyetleri – Logistics Costs

Lojistik operasyonlar sırasında oluşan taşıma, depolama, stoklama, sipâriş işlemleri ve idarî giderlerden oluşan mâliyetler.

Lojistik Optimizasyonu – Logistics Optimization

Lojistik faaliyetler ve sistemlerin; yöneylem araştırması, istatistiksel karar verme vb. yaklaşımlar kullanılarak modellenmesi, öngörülen amaçlar doğrultusunda uygun çözüm seçeneklerinin elde edilmesi ve çözümlerin testinin yapılması.

Lojistik Yönetimi – Logistics Management

Müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere, üretim noktası ve tüketim noktaları arasındaki mal, hizmet ve ilgili bilgilerin ileri ve geri yöndeki akışları ile depolanmalarının etkin ve verimli bir şekilde plânlanması, uygulanması ve kontrolunu içerem tedârik zinciri süreci aşaması.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp