Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

36 taneden 1 - 36 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Mahrece İade – Return to Origin

İthal edilen malzemenin niteliklerine uygun olmadığı durumlarda ithalatçı firmanın malzemeleri ihracatçı firmaya iade etme işlemi.

Mal – Commodity

Satın alınan, kiralanan veya elde edilen ürün.

Mal Bedeline Göre Ücretlendirme – Ad Valorem

“Değere göre” anlamına gelen Latince terim (Taşımacılık ücreti, taşınan malların değerlerine göre belirlenir).

Mal Kabul – Receiving

Depoya gelen malzemenin kabul edilmesi işlemi (İşlem, yükün boşaltılarak mal kabul alanına alınması, kayıtlı bilgilerle fiziksel bilgilerin karşılaştırılması, malın depoya alınması ve kaydının tutulması işlemlerini içerir).

Mal Kabul Alanı – Receiving Dock

Depoya gelen malzemenin kabul işlemlerinin yürütüldüğü alan.

Mallar Alındı Notu – Goods Received Note (GRN)

Malzeme ve ürünleri alan tarafından düzenlenen belge.

Malzeme İhtiyaç Planlaması – Materials Requriment Planning (MRP)

Talep Tahminleri ve/veya sipârişler ya da Ana Üretim Çizelgesini gözönünde bulundurarak; ürün ağaçları, temin süreleri, stoklar, parti büyüklükleri (lot size), fireler, daha önce açılmış iş ve satınalma emirlerini dikkate alarak net malzeme gereksinimlerinin belirlenmesi sistemi. Üretim için gerekli malzemelerin satınalma zamanını ve miktarını belirleyen bir karar metodolojisi.

Malzeme Talebi – Requisition

Depodan mal almak, depoda yoksa satınalma işlemini başlatmak üzere yapılan talep.

Malzeme Taşıma Sistemleri – Materials Handling System

Malzeme ve ürünlerin fiziksel olarak taşınması sırasında kullanılan donanımlar (Örneğin konveyör, çaka, vinç, elle taşıma araçları vb.).

Malzeme Yönetimi – Materials Management

Bir şirket içindeki tüm malzemelerin; kodlama, gereksinim plânlama, stok kontrolu, tedârik, depolama vb. faaliyetlerini içerecek şekilde yönetimi. Kesin veya olası talepleri karşılamak amacıyla tüm malzemelerin, işletmenin pazarlama, satış, üretim, tedârik ve finans durumu ile zaman, miktar, fiyat ve kalite ölçütlerine dikkat edilerek en uygun şekilde tâkibi, temini, sipâriş ve güvenlik stoğu düzeylerinin belirlenmesi ve depolanmasıyla ilgili faaliyetlerin yönetimi.

Mesafe Ekonomisi – Economy of Distance

Taşıma mesafesi arttıkça birim ton*km başına düşen mâliyetin azalacağı ilkesi.

Mevsimsel Stok – Seasonal Stock

Bir mevsim başlamadan önce mevsim boyunca oluşacak tüketimi karşılamak üzere tutulan stok.

Mezanin Tip Raf Sistemi – Mezzanine Rack System

Özellikle küçük ve çok sayıda ürün çeşidinin sözkonusu olduğu durumlarda kullanılan, mal yerleştirme ve toplamayı yapacak personelin boyu ile orantılı olan, tek veya çok katlı platformdan oluşan raf sistemi.

Miktar İndirimli Sözleşme – Quantity Discount Contract

Alıcının satın aldığı ürün miktarı belli bir dönem içinde belli bir değeri aşınca, satıcının ürün toptan satış birim fiyatını düşürdüğü sözleşme (Fiyat düşürme iki şekilde yapılabilir: a) Tüm ürünlerde fiyat düşürme, b) Hedefini aşan ürünlerde fiyat düşürme).

Miktarsal İndirim – Quantity Discount

Satınalma miktarının artışına bağlı olarak satınalma birim fiyatının düşürülmesi durumu.

Minimum Toplam İşlem İlkesi – Principle of Minimum Total Transactions

Tedarik zinciri boyunca gerçekleştirilen toplam işlem sayısını en aza indirme ilkesi (Tedârik zincirini yönetmenin bir amacı, bu ilkeyi uygulamaktır.).

Mobil Araç Terminal Seti – Mobile Vehicle Terminals

Motorlu taşıtların uzaktan tâkibini, kontrolunu ve yönetimini sağlayan, araçların konum bilgilerinin, kendi özel konumlama ve/veya GPS (Global Positioning System) sisteminden yararlanarak periyodik tâkibinin yapıldığı, merkeze kablosuz telekomünikasyon (uydu , radyo frekeansı ile çalışan karasal sistemler vb.) ortamları üzerinden aktaran, ekran-klavye birimi ile donanmış olanların ayrıca merkez ofis ile karşılıklı olarak veri haberleşmesinde bulunabildiği ekipman seti.

Mobil Depoculuk – Mobile Warehousing

Müşteri hizmet düzeyi ve devri yüksek olan yiyecek-içecek gibi malların, özellikle yoğun satış dönemi veya saatlerinde belirli noktalarda mobil araçlar üzerinde bulundurulması.

Mobil Ticaret – m-Commerce

Mobil iletişim araçları kullanılarak, ticarî ve idarî işlerin yapılması.

Modlar Arası Taşımacılık – İntermodal Taşımacılık – Intermodal Transportation

Aynı taşıma aracı veya kabı ile iki veya daha fazla taşımacılık modu kullanılarak yapılan ve mod değişimlerinde araç veya kap içindeki yüklerin herhangi bir elleçlemeye tâbi tutulmadığı taşıma şekli.

Motorlu Transpalet – Motorized Pallet Truck, Walkie, Walkie-Rider, Rider

Transpaletin motorlu versiyonu (Araç yanında yürüyerek kumanda edileni ve ayakta binerek kullanılanı olmak üzere iki ayrı tiptir.).

Muayene – Inspection

Depolama veya Gümrük noktalarında malzemenin iç ya da dış görevliler (üçüncü şahıslar) gözetiminde, gerektiğinde numûne alınıp analiz edilerek kontrol edilmesi (nicelik ve niteliklerinin belirlenmesi) işlemi.

Mücbir Sebep – Force Majeure

Sözleşmelerde tarafların kendi kontrolleri dışında gelişen ve öngörülemeyen durumlardan dolayı sorumlu tutulamayacaklarına ilişkin hüküm (Örneğin deprem, sel, savaş vb.).

Mûdi – Client

Depoda malı olan müşteri.

Muhabir Banka – Notification Bank

Alıcının çalıştığı âmir bankanın kabul ettiği akreditifleri ilettiği ve satıcının çalıştığı banka.

Mühendislik Değişiklik Emri – Engineering Change Order (ECO)

Bir ürün veya süreç niteliklerinin, dokümante edilmiş ve onaylanmış revizyonu.

Mühür – Seal

Yük aracının yüklenmesinden sonra, izinsiz açılıp açılmadığını belirlemek amacıyla kullanılan bir çeşit kilitleme sistemi.

Multimodal Taşımacılık – Çok Modlu Taşımacılık – Multimodal Transportation

Yüklerin, birden fazla taşımacılık (kara, hava, deniz, demir yolu, boru hattı) türünün ardışık olarak kullanılarak taşınması.

Mürettebatlı Gemi Sözleşmesi – Demise Charter

Göndericinin gemiyi mürettebatı ile birlikte kiraladığı sözleşme.

Müşteri – Customer

Ürünün ve hizmetlerin satıldığı kurum veya kişi.

Müşteri Acentası – Client Agency

Satınalma birimi tarafından yapılan bir sözleşme kapsamında kullanılan acenta.

Müşteri Hizmet Düzeyi – Customer Service Level

Müşteri talebinin, öngörülen sürede stoktan karşılanma oranı (Servis düzeyi % 100 olarak verilirse, bunun anlamı tüm taleplerin % 100’ünün anında stoktan karşılanacağıdır. % 80 olarak verilirse, gelen taleplerden dolayı % 20 kadar stok bulundurmama durumunda kalacağımız anlaşılır.).

Müşteri İlişkileri Yönetimi – Customer Relationship Management (CRM)

Müşteri özellikleri ile satış ve pazarlama faaliyetlerinin çok yönlü ve çapraz analizleri yoluyla müşterilere daha etkin ve verimli hizmetler sunulmasını amaçlayan bilgi sistemi.

Müşteri Odaklılık – Customer Driven

Müşteri taleplerine göre üretimin ve dağıtımın gerçekleştirilmesi.

Müşteri Yönü – Downstream

Bir firmanın mal ve hizmetlerinin ulaştırıldığı müşteriler tarafı.

Mutlak Sorumluluk – Absolute Liability

Taşıyıcının tüm yükümlülüklerden sorumlu olduğu ve konşimentoda veya genel yasal düzenlemelerde bulunan, normal muafiyetlerle korunmadığı durum.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp