Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

97 taneden 1 - 97 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Sabit Depolama Politikası – Dedicated Storage Policy

Her ürünün, kendisi için ayrılmış özel bir alana depolanması politikası.

Sabit Fiyat – Fixed Price Sale

Üzerinde hiç bir şekilde değişiklik yapılmayan fiyat.

Sabit Fiyat Sözleşmesi – Fixed-Price Contract

Sözleşme dönemince firma tarafından fiyat üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılmayacağı sözünün verildiği sözleşme.

Sabit Maliyetler – Fixed Costs

Kısa vâdede yapılan işin miktarından etkilenmeyen, sabit kalan mâliyetler.

Sabit Sipariş Aralığı Sistemi – Fixed-Order-Interval System

Siparişlerin sabit zaman aralıklarında verildiği ama sipâriş miktarının fiilî stok düzeyine bağlı olarak değiştiği sistem.

Sabit Ürün Gözü – Fixed Slot

Belli bir stok kalemini yerleştirmek için ayrılmış yer.

Sağlık Sertifikası – Sanitary Certificate

Gıda taşımalarında sıklıkla kullanılan ve taşınan malın hijyenik koşullarda olduğunu belgeleyen bir doküman.

Sandık – Crate

Çivi, civata vb. bağlantı elemanları ile rijit hâle getirilmiş bir taşıma kabı.

Sapma – Diversion

Yükün belirli bir yönde ilerlerken, alıcı, varış noktası veya rota değiştirme nedeniyle başka bir yere yönlendirilmesi durumu. Rakip olan şirkete, onun aldığı fiyatın altında mal satmak.

Satıcı Riski – Seller’s Risk

Malın gönderilmesine karşın ücretinin ödenmemesi riski.

Satılan Malın Maliyeti (SMM) – Cost of Goods Sold (COGS)

Belli bir dönemde satılan malın doğrudan işçilik, doğrudan hammadde ve genel îmalat giderleri toplamı.

Satınalma – Purchasing

İstenen kalite, zaman ve miktarda, uygun fiyatta, uygun bir teslîmat ve ödeme plânı ile, gerekli görüldüğü takdirde ek koşullarla mal veya hizmetlerin mülkiyetinin satıcıdan alıcıya geçmesi.

Satınalma Parçası – Component

Tedarikçi firmalar tarafından üretilen ve üretimde kullanılan satınalma malzemeleri.

Satınalma Siparişi – Purchase Order

Satınalma talebi ve bilgisinin tedârikçiye bildirildiği evrak, form veya elektronik ortamdaki mesaj.

Satış Bölgesi Planlama – Territory Planning

Müşteri hizmet düzeyi, uzaklık, satış potansiyeli, rotalama vb. karakteristiklere bakarak, bir satış ekibine tahsis edilmiş coğrafi bölge

Satış İndirimli Sözleşme – Sales-Rebate Contract

Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve belli bir hedef değerin aşılması durumunda, satıcının satılan her fazla ürün için alıcıya iskonto yaptığı sözleşme.

Satış ve Operasyonların Planlaması – Sales and Operations Planning (SOP)

Geleceğe yönelik tedârik zinciri faaliyetleri kapsamında, çelişen işletme amaç ve plânlarını dengeleyen stratejik plânlama süreci. İş plânı kapsamında geleceğe yönelik talepleri kapasite ile dengelemek ve yatırım gereksinimlerini belirlemek amacıyla yapılan stratejik plânlama faaliyeti.

SCOR Modeli – Supply Chain Operations Reference Model (SCOR)

“Tedarik Zinciri Konseyi (SCC: Supply Chain Council) tarafından 1996’da ortaya çıkarılmış, müşteri memnuniyetine yönelik tedârik zincirlerinin yönetimi için standart bir metodoloji sağlayan, tedârik zincirinin karmaşıklığını azaltan bir model (SCOR modelinin yapısı ve kapsamı, konsey üyelerinin gereksinimlerine göre değişir ve gelişir.).

Seçenek Rota ?? Alternate Routing

Öncelikli (Birincil) rotada öngörülen noktaya ulaşılabilmesine rağmen daha az yeğlenen güzergâhlardan herhangi biri.

Seçenek Teklif İsteği – Alternative Request for Proposals

Acenta kullanımında gereksinimlerii karşılamak üzere yenilikçi çözüm seçenekleri içeren teklifler isteme.

Sefer Sözleşmesi – Trip Charter, Voyage Charter

Yük taşıma ile ilgili olarak, salt sefer bazında geçerli olan sözleşme.

Seferdeki Yük – Afloat

Denizyolu taşımacılığı süreci içinde limanda henüz yüklenmemiş durumda veya yüklenmiş olup seyir hâlindeki gemide olan mallar.

Şeffaf Fiyatlandırma – Pricing Transperancy

Taşımacılığın etkin ve verimli yapılmasından doğacak kazancın, âdil paylaşımı için uygulanan şeffaf mâliyetlendirme çalışması.

Sejur Ücreti – Waiting Fee

Demiryollarında ray üzeri bekleme ücreti.

Senaryo Planlaması – Scenario Planning

Olası koşulların zamana göre değişimini öngörerek seçenek uygulamalara yönelik etkin kararların verilmesinde kullanılan bir plânlama yaklaşımı.

Serbest Bölge – Foreign Trade Zone (FTZ)

Malları gümrük geçiş iznine kadar gümrüklenmemiş konumda tutabilmek için, Birleşmiş Milletler Gümrük Hizmeti kontrolu altında, genelde liman ve havaalanlarının bir bölümüne ya da yakınına kurulmuş bölge.

Serbestleştirme – Deregulation

Bir sektördeki faaliyetleri düzenleyen mevzuatın korumaları ortadan kaldıracak, rekâbet ve serbest piyasa ekonomisi oluşturacak şekilde yeniden düzenlenmesi.

Seri Taşıma Konteyner Kodları – Serial Shipping Container Codes (SSCC)

Tedarik zinciri içinde konteynerlerin kolayca izlenebilmesi için kullanılan kodlar.

Sevk İhbarı – Advice of Shipment

Malın sevkinin gerçekleşmiş olduğunu alıcıya bildiren ihbar.

Sevkiyat – Shipment

Taleplerin (sipârişlerin) belirli ölçütlere göre (sevk günü, yeri, yükleme aracı, rotası, miktarı vb.) tasnif edilerek ilgili resmî evraklarla talep edilen yerlere ulaştırmak üzere depodan çıkarılması işlemi.

Sevkiyat Kimlik Numarası – Shipment Identification Number (SID)

Bir sevkiyat işlemine tahsis edilen kontrol kimlik numarası. Gümrük teşkilatlarının, sınırı geçen bir sevkiyatı tanımakta kullandığı numara.

Sevkiyat Listesi – Balance to Ship

Bir sipârişin gönderilen ve gönderilmemiş (kalan) miktarlarını gösteren liste.

Sevkiyat Lojistiği – Outbound Logistics

Şirket ile müşteriler arasında gerçekleşen sipâriş işlemleri, paketleme, dağıtım, araç-kargo takibi, teslîmat, iadeler vb. lojistik faaliyetler.

Sevkiyat Öncesi Gözetim – Pre-Shipment Inspections

Sevkiyatın değer, kalite ve miktarının, ihracatçının bulunduğu yerde, yetkili ve onaylı birimlerce saptanması ve bu bilginin ithalatçı ülkenin gümrük yetkililerine iletilmesi.

Sezon Öncesi İndirimli Sözleşme – Advance-Purchase Discount Contract

Satış sezonu öncesi fiyat daha düşük olmak üzere, sezon öncesi ve süresince iki farklı toptan satış birim fiyatının sözkonusu olduğu sözleşme.

Sigorta – Insurance

Olası risklerin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek üzere, önceden ödenen prim karşılığında bu işle uğraşan kuruluşla yapılan iki taraflı yazılı sözleşme.

Sintine – Bilge

Geminin dibinde toplanan ve çevre açısından zararlı olan su.

Sipariş Başına Hacim İndeksi – Cube per Order Index (COI)

Ürünün stoklama alanının/hacminin, sipâriş sayısına oranı (Bu değeri daha az olan ürünlerin, yükleme/boşaltma noktalarına daha yakın olan stok alanlarına yerleştirilmesiyle malzeme taşımalarında avantaj sağlanabilmektedir.).

Sipariş Birleştirme Profili – Order Consolidation Profile

Farklı müşteriler tarafından sipâriş edilen aynı ürünlerin birleştirilerek karşılanması faaliyeti (Sözkonusu sipârişlerin bâzıları stoktan, bâzıları ise üretim veya tedârik yapılarak karşılanabilir.).

Sipariş Çevrim Süresi – Order Cycle Time, Replenishment Cycle Time

Belli bir ürün için ardışık sipârişler arasında geçen ortalama süre.

Sipariş Eşleştirme Noktası – Material Decoupling Point

Üretim akışında itme ve çekme sistemlerinin eşleştirildiği yer. Sipârişlerin stoklarla eşleştirildiği üretim aşaması (Sipârişlerin hangi aşamadaki stoktan karşılanacağının belirlenmesidir.).

Sipariş Girişi ve Programlama – Order Entry and Scheduling

Müşterilerin sipârişini; telefon, faks ve elektronik yollarla alma, fiyat verme, şirketin sipâriş sistemine girme, kredi kontrol, stok rezervasyonu ve termin verme süreci.

Sipariş Hazırlama Rafı – Order Picking Rack

Kutulu veya kutusuz ürün sipârişlerinin manuel olarak toplanmasında kullanılan, genellikle yüksekliği fazla olmayan raf.

Sipariş İçin Satın Al – Buy To Order (BTO)

Müşteriler tarafından istenen ürünler ve bu ürünlere ait malzemelerin de çok özel olduğu ve ürün çeşitliliğinin çok fazla olduğu satınalma stratejisi.

Sipariş İçin Üretim – Make To Order (MTO) ; Manufacture To Order (MTO)

Müşteri sipârişi alındıktan sonra îmalatın başlatıldığı, kimi durumlarda müşteri talebine göre özelleştirilebilen üretim stratejisi.

Sipariş İşleme Merkezi – Order Fulfillment Center

Bireysel müşteri sipârişlerinin alınıp, paketlenip gönderildiği tesis.

Sipariş Karşılama – Order Fulfillment

Müşteri sipârişlerinin teslim edilmesi süreci.

Sipariş Karşılama Performansı – Fill Rate

Belli bir dönem için sipârişlerin ne oranda karşılandığını gösteren performans göstergesi.

Sipariş Karşılama Süresi – Order Fulfillment Lead Times

Müşteri sipârişinin alınmasından, sipârişin müşteriye teslîmatına kadar geçen süre.

Sipariş Maliyeti – Order Cost

Satınalma sipârişlerinin verilmesi sırasında oluşan, sipâriş miktarından bağımsız, personel, iletişim, bilgi-işlem vb. mâliyetler.

Sipariş Onay Numarası – Receipt Authorization Number (RAN)

Bir malın belli bir tarihte teslim edilmesi kesinleşmiş siparişini gösteren numara (Bu numara malzeme teslim almak ve bu alımı borç hesabı süresince izlemek için kullanılır).

Sipariş Tam Karşılama – Perfect Order Fulfillment

Bir sipârişin çeşit, miktar, zaman, doküman ve diğer teslîmat nitelikleri açısından istenen tüm koşulları karşılaması.

Sipariş Toplama Aracı – Order Picker, Order Selector

Raflarda palet yükünden daha az olan sipârişleri elle toplamak için tasarımlanmış, yatay ve dikey yönde sipâriş toplama yaparken operatörün de yükselmesini sağlayan, diğer bir deyişle operatörün de makina üzerinde yer değiştirmesine olanak veren malzeme elleçleme ekipmanı.

Sipariş Toplama Elemanı – Order Picker

Depoda sipârişleri toplamak için görevlendirilmiş işgören.

Sipariş Yönetimi – Order Management

Talep ya da sipârişlerin karşılanması, fiyatlandırılması, kaydının tutulması, stokların kontrolu, stok tahsisinin yapılması ya da üretim/satınalma gereksiniminin ilgili yerlere bildirilmesi, sipâriş tâkibi yapılması, teslîmatın ve tahsilatın izlenmesi ile gerekli mutabakatların yapılması işlemleri (Müşteriden sipârişin alınmasından, malzeme/malın teslim edilmesi ve mâliyetlendirme/tahsilat işlemlerine kadar olan sürecin yönetimidir.).

Siparişe Göre Konfigüre Etme/Paketleme – Configure/Package to Order

Siparişe göre ürün konfigürasyonunun ve paketlemesinin (son işlemlerin) gerçekleştirilmesi.

Siparişe Göre Son İşlemler – Assemble To Order (ATO)

Genelde standart bir ürfetim aşamasından sonra ürünlere ait son işlemlerin müşteri isteklerine göre yapıldığı üretim stratejisi.

Siparişleri Tam Karşılama Sorunu – Orders Shipped Completed

Bir sipârişin kaç kere zamanında ve tam olarak karşılandığının ölçüsü.

Şirketler Arası Lojistik – Inter-Firm Logistics

Şirketler arası gerçekleştirilen lojstik faaliyetler (Örneğin tedârikçi şirket ile üretici şirket arasındaki lojistik faaliyetler).

Sınıflandırılmış Depolama Politikası – Class Based Storage Policy

Ürünlerin hareket vb. ölçütler dikkate alınarak sınıflandırıldığı ve bu sınıflar için ayrı stok alanlarının bulundurulduğu depolama politikası.

Sırt Sırta Raf Aralığı – Row Spacer

Sırt sırta raf sisteminde, paletlerin raflardan olan taşmalarını dikkate alarak, iki raf arasında bırakılan boşluk (Bu aralık palet tipine göre değişmekle birlikte, yaklaşık olarak 30 cm.’dir.).

Sırt Sırta Raf Sistemi – Back to Back Rack System

Rafların ön yüzlerinin koridora, arka yüzlerinin birbirlerine yakın şekilde yerleştirildiği, tüm ürün çeşitlerine doğrudan erişim olanağı sağlayan, manuel olarak veya elleçleme ekipmanları ile kullanılabilen, palet kullanımı için oldukça uygun, en yaygın, ekonomik ve geniş kullanım alanına sahip olan raf sistemi.

SMART İlkesi – SMART Principal

Performans göstergelerinin stratejik (Strategic), ölçülebilir (Measurable), erişilebilir (Achievable), gerçekçi (Realistic) ve doğru zamanda (Timely) olma ilkesi.

Son Kilometre Problemi – Last Mile Problem

Dağıtım kanallarında müşteriye teslîmatın son aşamasını gerçekleştirme sorunu.

Söz Verilebilir Stok – Available to Promise (ATP)

Geleceğe yönelik satış sipârişlerinin ne zaman karşılanabileceğini gösteren, plânlanan stok miktarları (Amacı; yeni bir sipârişin öngörülen zamanda karşılanıp karşılanmaması kararına yardımcı olmaktır.).

Sözleşme Yönetimi – Contract Management

Bir veya birden fazla tarafın, aralarında hukukî bir ilişki oluşturmak amacıyla karşılıklı anlaşmaları işleminin yönetilmesi.

Spekülatif Stok – Speculative Stock

Oluşabilecek fiyat değişimlerine karşı avantaj sağlayabilmek için tutulan stok.

Standart Konteyner – Dry Container

Ek bir özelliği olmayan, en çok kullanılan, standart konteyner tipi.

Standart Palet Rafı – Standard Pallet Rack

Paletler için tasarımlanmış standart raf.

Standart Ürün Kodu – Uniform Product Code (UPC)

“Uniform Product Code” Konseyi (UPCC) tarafından verilen; ilk beş karakteri üreticiyi, diğer 5 karakteri ise ürünü tanımlayan kod.

Stok – Stock

Gelecekte oluşacak veya oluşabilecek gereksinimlere karşı genellikla depolarda bulundurulan malzeme.

Stok Birleştirme – Centralization of Warehouse

Her bir stok kaleminden daha az sayıda stok bulundurmak amacıyla farklı lokasyonlardaki stokların, daha az lokasyonda biraraya getirilmesi.

Stok Bulundurmama Maliyeti – Stock-out Cost – Inventory Holding Cost

Talep olduğunda malzemenin stokta bulunmaması nedeniyle oluşan üretim durdurma, müşteri bekletme, kayıp satış, imaj kaybı vb. mâliyetler. Malzemenin stoklanması nedeniyle oluşan finasman, depolama, risk vb. mâliyetler.

Stok Devir Hızı – Inventory Turnover

Belirli bir faaliyet dönemi için satılan malın mâliyetinin, ortalama stok değerine oranı (Bâzı durumlarda satışlar veya sarfiyatın ortalama stoğa oranı şeklinde, miktarsal olarak hesaplanabilmektedir). Belirli bir dönem içinde stokların tümüyle yenilenme sayısı.

Stok Doğruluğu – Inventory Accuracy

Bir malzemeye ait, farklı lokasyonlarda da olabilen stok miktarları toplamının, belirlenmiş toleranslar dahilinde olması.

Stok Gün Sayısı – Inventory Days

Eldeki stoğun, öngörülen kullanım hızına göre tükenme süresi. Stok devir hızının sözkonusu dönem için çalışılan gün sayısına bölünmesi ile elde edilen sayısal değer.

Stok İçin Sevkiyat – Ship To Stock (STS)

Standart ürünler için dağıtım kanalının her aşamasında stok bulundurarak müşteri isteklerinin hemen karşılandığı dağıtım stratejisi.

Stok İçin Üretim – Make To Stock (MTS), Manufacture To Stock (MTS)

Tahminlere dayalı olarak üretim yapılan, bu çerçevede elde sürekli stok bulundurulan üretim stratejisi.

Stok Kontrol – Stock Control

Stokların sürekli veya periyodik olarak izlenerek, stok fazlalığı veya stok eksikliğine neden olmayacak şekilde ve belirlenmiş kurallara uygun biçimde sipârişlerin veya gereksinimlerin belirlenmesi.

Stok Kontrol Sistemi – Max-Min System

Stok düzeyinin, tanımlanmış en az düzeyin altına inilmeyecek ve en yüksek düzeyin ise üstüne çıkılmayacak şekilde, sipârişlerin, en yüksek stok düzeyi ile sipâriş anındaki varolan stok düzeyi arasındaki fark kadar verildiği stok yönetim sistemi.

Stok Tutma Birimi – Stock Keeping Unit (SKU)

En alt düzeyde stok tâkibi yapılan birim (Aynı malzeme olmasına rağmen farklı üreticiler tarafından üretilen veya farklı büyüklükteki ambalajlara sahip malzeme stokları farklı kodlarla izlenir, kaydı tutulur).

Stratejik İttifaklar – Strategic Alliances

Bir tedarik zincirindeki tedârikçiler arasındaki (yatay) ilişkiler. Tedarikçilerin birbirleriyle yarışan ve birbirlerine ters düşen anlaşmazlıklar yerine, ortak amaçlar doğrultusunda sistemin etkinliğini arttırmak için işbirliği yapması ve biraraya gelmesi.

Stratejik Ortaklık – Strategic Alliance, Strategic Partnerships

Bir tedarik zincirinde, uzun dönemli hedefleri gerçekleştirmek üzere en az iki bağımsız organizasyon (tedârikçiler-üreticiler-dağıtıcılar) arasında oluşturulmuş dikey ilişki.

Su Çekimi – Draft

Gövdenin suyun altında kalan kısmı (Su hattından omurgaya olan düşey mesafe).

Supalan – Sousplan

Genellikle kara ve deniz yolu ile yapılan taşımalarda kullanılan, malzemenin taşımayı yapan araç üzerinde gümrüklemesinin yapıldığı durum.

Sürastarya – Demurrage

Starya süresinden sonra başlayan, yükün gemiye yüklenme veya boşaltılmasında fazladan geçen ve ödeme cezasına tâbi olan süre.

Sürdürülebilir Depo – Sustainable Warehouse

Ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini birlikte ve dengeli bir şekilde dikkate alarak tasarlanan ve yönetilen depo.

Sürdürülebilir Liman – Sustainable Port

Çevre ve topluma duyarlı bir şekilde faaliyetlerini gerçekleştirerek uzun bir süre hizmet verebilecek liman.

Süreç İyileştirme – Process Improvement

Kaliteyi arttırma, mâliyetleri azaltma, katma değer yaratmayan faaliyetleri ortadan kaldırma konularında yapılacak geliştirme çalışmaları.

Sürekli Akış Dağıtımı – Continuous Flow Distribution (CFD)

Dağıtımın toplam mâliyetlerini enküçüklerken, müşterilerin gereksinimlerini karşılamak için ürünlerin akışının sağlanması. Toplam mâliyetlerini enazlayacak ve müşteri gereksinimlerini karşılayacak şekilde ürünlerin sürekli olarak akışının sağlanması.

Sürekli Geliştirme – Continouos Improvement

Performansı arttırmak amacıyla faaliyetleri plânlama, uygulama, kontrol etme ve önlem almaya dayalı sürekli faaliyetler çevrimi.

Sürekli İkmal – Continouos Replenishment

Sürekli ürün akışını ve perâkendeci stoklarında daha az ürün tutulmasını sağlamak için, tedârik zincirindeki mal ve bilgi akışının eşgüdümlenmesi.

Sürekli İkmal Programı – Continuous Replenishment Planning (CRP)

Üreticiden satış noktalarına doğru sürekli ve hızlı ürün akışını sağlamak için tedârik zinciri içindeki bilgi ve mal akışını düzenleme çalışması (Zincir içindeki bir noktada stokların belirli bir düzey altına inmesi ile sistem tetiklenir ve program devreye girer.). Bir ürün son kullanıcı tarafından satın alındığında, üretimi ve ürünün tedârik zinciri boyunca hareketini tetikleyen program.

Sürekli Stok Kontrol Yöntemi – Continuous Stock Review Method

Stok düzeylerinin, her stok hareketi sırasında kontrol edildiği stok kontrol yöntemi.

Sürekli Üretim – Continuous Manufacturing

Yüksek miktarlarda üretilen ama düşük düzeyde çeşitlilik gösteren ürünler için uygulanan üretim şekli (Ana özelliği; ürün akışı (ürünün hareket hâlinde olması) ve tesislerin üretilecek ürüne göre tasarlanmasıdır. Proses Tipi Üretimi ve Kitle Üretim’ni içerir.).

Sürmeli Palet Rafı – Push Back Rack

Genellikle FIFO kuralını uygulamak üzere, arka arkaya sıralanmış bir kanal oluşturan, önceki paleti iterek çoklu palet beslemeyi sağlayan, paletin kanalın bir yönünden verildiği ve diğer yönünden alındığı raf.

Sürşarj – Overload

Aracın taşıma kapasitesinin üzerinde yüklenmesi.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp