Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

75 taneden 1 - 75 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Tactics – The Automated Conveying and Transfer of Intermodal Cargo Shipments

İntermodal yük gönderilerinin; varolan taşımacılık sistemi ile bütünleşik ve otomatik şeklide transferi projesi.

Tahmin – Forecasting

Sezgi, deneyim ve verilere dayanarak; gelecekteki belli bir zaman aralığı için, tahmini istenen parametrelere (satış, tüketim, enflasyon, nüfus vb.) ilişkin değerlerin kestirilmesi, öngörülmesi.

Tahmin Doğruluğu – Forecast Accuracy

Tahmin ile gerçek talep arasındaki farkın, gerçek talebin bir yüzdesi olarak hesaplanması sonucunda bulunan bir matemetiksel değer.

Tahmin Dönemi – Forecast Cycle

Tahminin kapsadığı zaman aralığı. Ardışık iki tahmin çalışması arasındaki süre.

Tahmin Hatası – Forecast Error

Belli bir dönemde belli bir parametre (satış, tüketim, enflasyon, nüfus vb.) için gerçekleşen ve tahmin edilen değer arasındaki mutlak sapma.

Takdiri Ücret – Arbitrary

Beklenmedik yerel koşulları karşılamak üzere normal yük ücretine eklenen masraf. Farklı müşterilere ait yükleri taşırken, taşıyıcı tarafından her bir müşteriye uygulanan sabit ücret.

Takım Bozma – Non-kitting

Monte edilmiş bir takımın, bileşenlerine veya parçalarına ayrıştırılması, demontajı.

Takımlaştırma – Kitting

Bileşenlerin veya parçaların, belirlenmiş spesifikasyonlara uygun olarak monte edilmesi (Kit hâline getirme).

Takt Süresi – Takt Time

Müşteri isteklerini karşılamak için, satış düzeyine bağlı olarak bir parça veya ürünü hangi sıklıkla üretmemiz gerektiğini belirten süre değeri.

Talebe Göre Paketleme – Package-on Demand

Müşteri isteklerini dikkate alarak, ürünlerin paketlenmesine yönelik katma değerli hizmet.

Talep – Arz Dengeleme / Demand – Supply Balancing

Talep ile kaynaklar arasındaki farkı azaltmak için pazarlama, fiyatlandırma, depolama, paketleme vb. faaliyetler ile ayarlama yaparak mâliyetleri en iyi noktaya çekme çalışması.

Talep – Demand

Belirli bir malzemenin belirli bir miktarı için ortaya çıkan gereksinim.

Talep Çekme – Demand Pull

Ardışık işlemi gerçekleştirmek üzere, bir iş merkezine olan malzeme hareketinin, sadece iş merkezi boş ise tetiklenmesi (Bu uygulama, iş merkezleri önünde kuyruk oluşmasına engel olurken, önceki iş merkezinin sonunda kuyruk oluşmasına neden olabilir).

Talep İle Tetiklenen Üretim Mimarisi – Demand Activated Manufacturing Architecture (DAMA)

Tekstil sektöründe tedârik zinciri üyeleri arasında yüksek düzeyde işbirliğine dayanan bir tedârik zinciri yönetimi modeli.

Talep Karşılama – Order Fullfilment

Talep Karşılama – Order Fullfilment

Talep Planlama Sistemi – Demand Planning System

Tedârik zincirinde, bir ürünün veya hizmetin talebine yönelik olarak tüm veri kaynaklarının uygun düzey ve/veya dönem bazında belirlenmesi, toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi sistemi.

Talep Planlaması – Demand Planning

Bir ürün veya hizmetin öngörülen bir döneme (yıl, 6 ay, 3 ay, ay vb.) ait talebinin; gerek geçmiş satış verilerinin, gerekse geleceğe yönelik etkileyen etmenlerin bir senaryo yaklaşımı ile dikkate alınarak ürün ailesi, ürün veya lokasyon bazında belirlenmesi.

Talep Tahmini – Demand Forecasting

Ürün ve hizmetlere olan talebin niceliksel ve/veya niteliksel değerlerini belirlemek amacıyla çeşitli tahmin yaklaşımlarının belirli koşullara uygun olarak kullanılması.

Talep Zinciri Yönetimi – Demand Chain Management

Tedarik zincirinin, çekme esaslı yönetim şekli.

Tam Hizmet Finansal Kiralama – Full Service Leasing

Araç-gereçlere ek olarak, destekleyici hizmetleri de içeren kiralama şekli.

Tam Konteyner Yükü – Full Container Load (FCL)

Bir konteynerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak dolduran yük.

Tam Treyler Yükü – Full Truck Load (FTL)

Bir treylerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak dolduran yük.

Tam ve Zamanında Teslimat – Complete & On Time Delivery

Müşteri hizmetinin ölçüsü (Bir sipârişin tam ve zamanında olduğunun düşünülmesi için sipârişin tüm kalemlerinin zamanında ve istenen miktarda teslim edilmesi gerekir.).

Tam Zamanında II – Just-In-Time II (JIT II)

Varolan ürünler için olan müşteri taleplerini hızlı yanıtlayabilmek veya yeni ürün tasarımlarını hızlandırmak üzere, temin süresini azaltmaya odaklanmış, müşteri-tedârikçi işbirliğine ve bütünleşmesine dayanan bir yaklaşım (Müşteri ve tedârikçi arasındaki şirketler arası ve şirketteki fonksiyonlar arası bağlantılar, arada organizasyonel duvarlar kalmayacak şekilde oluşturulur. Örneğin müşteri tesisinde tedârikçi tarafından gerçekleştirilen işlemler, bu kapsamda değerlendirilir.).

Tam Zamanında Teslimat Sistemi – On Time Delivery System

Gerekli malzemenin, gereken zamanda ve miktarda, gereken yerden alınıp, gereken yere, gereken zamanda ve istenilen koşullara uygun olarak sevk ve teslîmatına yönelik sistem.

Tam Zamanında Üretim – Just In Time (JIT) Production

Çekme esaslı düzgün üretim akışını sağlamak amacıyla; gerekli malzemenin, tam zamanında, gereken miktarda, gereken kalitede, gereken yerde ve en az mâliyetle üretilmesine yönelik, üretimin sık ve düşük parti büyüklükleri ile gerçekleştirildiği sistem (Bu şekilde stoklar ile kayıpların en aza indirildiği yalın bir üretim sistemi oluşturulur. Sıfır hata, sıfır arıza, sıfır stok, sıfır bekleme gibi hedeflere yaklaşılmaya çalışılır).

Tampon Stok – Buffer Stock

Üretim akışını dengelemek amacıyla iş merkezleri arasında tutulan stok.

Tarife Dışı Engeller – Non-Tariff Barriers

Bazı ürünlerin ithalatlarını engellemek için devletler tarafından konulan tarife dışı bürokratik engeller (Örneğin mâliyetleri veya süreyi artıran uygulamalar gibi.).

Tarifeli Döngüsel Sefer – Milk Run

Bir araç tarafından bir program çerçevesinde çeşitli noktalardan aynı veya farklı yüklerin alınarak bir veya birden fazla noktaya teslim edilmesi ve teslîmatlar sırasında boş kapların toplanması veya tüm teslîmatlar tamamlandıktan sonra ters güzergâh izlenerek boş kapların toplanarak geri getirilmesi sistemi.

Tarifesiz Hat – Tramps

Belirli bir zaman çizelgesi olmayan, yük hazır olduğunda taşımanın gerçekleştirildiği ve seferden sefere göre rotası değişen hatlar (Örneğin taksi taşımacılığı.).

Tarifesiz Sefer – Charter

Yolcu ve yük taşımacılığında tarife dışı ticarî sefer.

Tartım İstasyonu – Weigh Station

Aracın toplam ve dingil ağırlıklarını kontrol etmek için, kamusal yollarda kurulan tesis.

Taşıma Aracı Yanında Teslim – Alongside

Yüklerin taşıma aracının yanında teslimi (Yükün sorumluluğun, bir işletmeden diğerine nerede geçtiği nokta).

Taşıma İrsaliyesi – Delivery Note

Araç sahibinin, nakliyesini yaptığı yükün ve gideceği adresin bilgilerinin bulunduğu resmî evrak.

Taşıma İşleri Organizatörlüğü – Freight Forwarding

Bir taşımacılık aracı yükünden az olan yükleri konsolide ederek taşıma faaliyetlerinin organize edilmesi.

Tedarik Zinciri – Supply Chain

Hammaddeler ile başlayan, son ürünü kullanan müşteriler ile sona eren, bu çerçevede birçok şirketi birbirine bağlayan zincir.

Tedarik Zinciri Nedir? (Supply Chain)

Tedarik zinciri, ürün veya hizmetlerin ürün yaşam döngü süreçlerini kapsayan ve hammaddeden yola çıkıp son müşterinin eline ulaşana kadar geçen operasyonların, bilgi akışının, fiziksel dağıtımının ve alışverişin bütününü içeren bir sistemdir. Mal ve hizmetlerin tedarik aşamasından, üretimine ve nihai tüketiciye ulaşmasına kadar birbirini izleyen tüm halkaları kapsar. İş süreçleri açısından bakıldığında, tedarik zinciri; satış süreci, üretim, envanter yönetimi, malzeme temini, dağıtım, tedarik, satış tahmini ve müşteri hizmetleri gibi pek çok alanı içine almaktadır. Bir ürünün ilk maddesinden başlayarak, tüketiciye ulaşması ve geri dönüşümünü de içeren tüm süreçlerde yer alan tedarikçi, üretici, distribütör, perakendeci ve lojistikçilerden oluşan bir bütündür.

Tedarik Zinciri Yönetimi – Supply Chain Management

Tedârik zincirinin ve bu zincir içinde yer alan tüm şirketlerin uzun dönem performanslarını arttırmak amacıyla, sözkonusu şirketlere ilişkin işletme fonksiyonları ve plânlarının, zincirdeki tüm şirketleri içerecek şekilde, sistematik ve stratejik eşgüdümü. Hedeflenen müşteri hizmet düzeyini en düşük mâliyetle karşılamak, doğru zamanda doğru miktarda ve doğru yerde mal üretimi ve dağıtımını sağlamak üzere tedârikçiler, üreticiler, distribütörler ve perakendecileri en etkin ve verimli şekilde eşgüdümünü sağlayan yönetim yaklaşımı.

Tedarik Zinciri Yönetimi Profesyonelleri Konseyi

Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) Merkezi A.B.D.’nin Illionis eyaletinde olan, Tedârik Zinciri Yönetimi mesleğinin gelişimine yönelik olarak hizmet veren, önceki adı Council of Logistics Management (CLM) olan, dünya çapında tedârik zinciri yönetimi profesyonellerinin oluşturduğu, dünyanın önde gelen bir sivil toplum örgütü.

Tedarikçi – Supplier; Vendor

Mal ve hizmet sağlayıcısı firma.

Tedarikçi İlişkileri Yönetimi – Supplier Relationship Management (CRM)

Tedarikçi özellikleri ile satınalma ve tedârik faaliyetlerinin çok yönlü ve çapraz analizler yoluyla tedârikçi ilişkilerinin geliştirilmesini sağlayan bilgi sistemi (Bu sistemde, aynı tedârikçi ile ilgili olarak birden çok alıcı firma ilişkisi dikkate alınır. Bu süreçte firma, tedârikçileri sınıflandırıp önceliklendirerek kuracağı ilişki yapısını belirler. Her bir tedârikçi ile ilişkinin kurallarının tanımlandığı bir ürün ve hizmet anlaşması yapılır.).

Tedarikçi Yönetimli Envanter – Vendor Managed Inventory (VMI)

1) Müşteri tarafından gönderilen satış ve stok bilgisine bağlı olarak müşteri için tedârikçinin sipârişleri ürettiği sistem. 2) Tedârikçinin müşterilerinin yerleşim yerlerinde bulunan anlaşmalı stok alanlarındaki konsinye stokları yönetmekle yetkili olduğu bir tür tedârik zinciri bilgi paylaşım sistemi.

Termin – Deadline

Bir isteğin (sipârişin) karşılanabileceği (teslim edileceği) süre, işin bitirilme süresi.

Terminet – Towards A New Generation of Networks and Terminals for Multimodal Freight Transport

Çok modlu yük taşımacılığı için yeni nesil ağ ve terminal yapısı geliştirme projesi.

Tersine Lojistik – Reverse Logistics

Müşteri/müşterilere yapılan teslîmat sonrasında iade, boş kap dönüşü, hurda vb. nedenlerle malların ve/veya paketleme malzemelerinin müşterilerden orijin noktalarına veya belirlenmiş diğer noktalara, yeniden kullanım, onarım, yenileme, yeniden üretim, geri dönüşüm, imha vb. amaçlarıyla geri götürülmesi.

Tersine Lojistik Mühendisliği – Reverse Logistics Engineering

Rakip ürünlerin sökülüp (demonte edilip), fiziksel, kimyasal ve/veya biyolojik olarak ayrıştırılıp lojistik bakış açısıyla analiz edilmesi.

Tescilli Marka – Trademark

Şirketlerin adlarını, ürünlerini ve hizmetlerini diğer şirketlerden farklı kılmak ve korumak için kullandığı sembol, simge, yazım karakteri vb.

Tesellüm – Receving

Malzemeyi teslim eden yetkili personelden, malın, firma yetkilisi tarafından teslim alınma işlemi (belgelendirilmiş teslim alma işlemi).

Tesis Lojistiği – Intra Logistics

Facility Logistics; Manufacturing Logistics; Production Logistics Bir şirketin aynı lokasyondaki tesisleri arası ve/veya tesis içindeki lojistik operasyonlar.

Ticari Ortak – Trading Partner

Birbiriyle sürekli olarak ticari ilişkide bulunan şirketlerden her biri.

Ticari Ortaklık Sözleşmesi – Trading Partnership Agreement

Ticari ilişkide bulunan şirketler arasında yapılan sözleşme.

TIR Anlaşması – TIR Convention

The Convention on International Transport of Goods under Cover of TIR Carnets; International Road Transport Convention Birleşmiş Milletler Teşkilatı bünyesindeki, Uluslararası Nakliyat Birliği (IRU) tarafından 15 Ocak 1959 tarihinde Cenevre’de imzalanan bir anlaşma (Bu anlaşma, ile ülkeler arası ticarî eşya naklinde gümrük formaliteleri basitleştirilmiş, Türkiye bu anlaşmayı 1961′de kabul etmiş, 1966′da uygulamaya almıştır.)

TIR Karnesi – TIR Carnets

1959 yılında Cenevre’de imzalanan TIR sözleşmesine (Transit International Routier) üye olan ülkeler arasında uluslararası taşımacılık yapan araçlar için kullanılan belge.

Tonaj – Tonnage

Bir yük taşıma aracının ton cinsinden taşıma kapasitesi.

Topla / Paketle – Pick / Pack

Stoktan ürün alınması ve sevkiyat için paketlenmesi.

Toplam Lojistik Maliyeti – Total Logistics Cost

Taşıma, depolama, stok, sipariş yönetimi, genel yönetim maliyetlerinin toplamı.

Toplam Tedarik Zinciri Yönetimi Maliyeti – Total Supply Chain Management Cost

Tedarik zincirinin çeşitli aşamalarındaki faaliyetlerin (sipariş yönetimi, malzeme tedarik, elde bulundurma, finans ve planlama ve bilgi-işlem) maliyetleri toplamı.

Toplama – Picking

Malzemelerin müşteri sipârişi doğrultusunda gönderilmek üzere bulunduğu depodaki lokasyonlardan toplanması işlemi.

Toplama Gözü – Picking Cell

Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerinde kullanılmak üzere, her bir parça için önceden belirlenmiş yer.

Toplama Listesi Satırı – Pick Line

Sipârişleri toplamada kolaylık sağlamak üzere, toplanacak ürünlerin belli ölçütlere göre sıralanmış listesi.

Toplu Taşıma İrsaliyesi – Consolidated Delivery Note

Araç sahibi tarafından, nakliyesini bir seferde yaptığı, farklı şirketlere ait yükler için hazırladığı ve kaydettiği taşıma irsaliyesi.

Toplu Üretim Planı – Aggregate Production Plan

Genellikle bir yıllık süreyi içerecek şekilde üretim, talep ve stok miktarlarını, dönemler itibariyle toplu (ürün ailesi bazında) değerler (ton, hektolitre, adam*saat, makina*saat vb.) şeklinde gösteren plân.

Toptan Fiyat Sözleşmesi – Wholesale-Price Contract

Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, tedârikçi tarafından belirlendiği sözleşme.

TRACECA – TRAnsport Corridor Europe Caucasus Asia

İpek Yolunun yeniden canlandırılması amacıyla bir Avrupa-Kafkasya-Asya çok modlu taşımacılık koridoru oluşturmak için 12 ülkenin yaptığı çok taraflı temel anlaşma.

Trafik Dengesi – Traffic Balance

Bir ticaret hattında giden ve gelen yolcu, yük veya ekipman (araç/taşıt) miktarlarının aynı olması.

Trafik Yönetimi – Traffic Management

Taşıma modlarının, taşıyıcıların ve ilgili hizmetlerin yönetimi.

Transit Stok – In-Transit Inventory

Ürünlerin sevkiyatı sırasında oluşan, henüz kullanıma ve satışa hazır olmayan, yoldaki (sipâriş edilmiş) stok.

Transit Yükleme – Transshipment

Uluslararası taşımacılıkta yükün bir taşıyıcıdan başka bir taşıyıcıya transferi (Genellikle deniz taşımacılığında kullanılır.).

Transpalet – Pallet Jack

Depoda sipâriş toplama, araç yükleme ve boşaltma işlemlerinde kullanılan, alçak konumlarda çalışmaya elverişli malzeme elleçleme ekipmanı.

Treyçek – Truck

Semi-Trailer Truck, Lorry, Tractor Trailer En az iki dingilli motorlu çekici ile üstüne farklı amaçlı ekipman veya kasa monte edilebilen şasiden oluşan, treyler çeken ticarî karayolu yük taşıma aracı (Amerikan İngilizcesinde Truck veya Semi-Trailer Truck, Britanya İngilizcesinde de Lorry veya Tractor Trailer kullanılmaktadır).

Treyler Yükünden Az – Less Than Truck Load (LTL)

Bir treylerin taşıma kapasitesini, hacim ve/veya ağırlık yönünden tam olarak doldurmayan yük.

Tüketici – End-Customer

Ürünün en son satılarak tüketildiği müşteri.

Tüm Riskler Poliçesi – All Risk Policy

Malın zarar görmesi ve kaybı ile ilgili tüm riskleri içeren sigorta poliçesi.

Tüm Tedarik Zinciri Yanıtlama Süresi – Total Supply Chain Response Time

Pazardaki değişimlere yanıt verme süresi ve yeteneğinin bir ölçütü.

Tüm Test ve Elden Çıkarma Süresi – Total Test and Release Cycle Time

Ürünün, üretim başlangıcından sevkiyatına kadar gerçekleştirilen tüm test, doküman kontrolu ve onay süreci süresi.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp