Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

854 taneden 201 - 300 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Etkin Tüketici Yanıtı – Efficient Consumer Response (ECR)

Müşteri isteklerinin daha iyi, daha hızlı, daha düşük mâliyetli ve tam zamanında yerine getirilmesi ve bilginin bir bütün olarak paylaşılması için dağıtım kanalı içerisinde tüm tarafların birlikte çalıştığı basit, hızlı ve müşteri odaklı sistem.

Ev Sahibi Liman – Landlord Port

Altyapı ve genel yönetimin kendisine, vinç ve diğer donanım ile bunların yönetiminin farklı özel şirketlere ait olduğu liman.

Evrensel Ürün Kodu – Universal Product Code (UPC)

“12 karakterden oluşan, Perakende satış sektörü tarafından kullanılan standart bir barkod sistemi (Üretici, ürünler, tanımlar).

Ex Beyan – Ex Declariation

İhracat beyannamesi.

Extranet

Farklı organizasyonların (müşteriler, tedârikçiler, devlet kurumları vb.), aynı yazılım ve protokolleri internet üzerinden kullanabilecekleri şekilde oluşturulan ağ.

Faaliyet Tabanlı Yönetim – Activity Based Management (ABM)

İşletme performansını arttırmak için faaliyet tabanlı mâliyetlendirmenin uygulandığı yönetim şekli.

Fason Üretim – Subcontract Production

Yarı ürün veya ürünlerin, malzemesini vererek veya vermeyerek, belirlenmiş koşullara uygun şekilde, kendi adına başka işletmelerde ürettirilmesi.

Fatura – Commercial Invoice

Ürün, miktar, nitelik, satış şekli, ağırlık, adres, tarih vb. bilgilerin bulunduğu, satıcı tarafından düzenlenen evrak.

Felaket Önleme Planı – Disaster Recovery Planning

Programlar, aygıtlar ve verilerin, önemli hasar ve kayba uğrama olasılığına karşı alınan önlem plânı.

FIATA – International Federation of Freight Forwarders Association (FIATA)

Uluslararası Taşıma İşleri Organizatörleri Federasyonu’nun kısaltması.

Fiktif Depo – Fictive Bonded Warehouse

Türkiye’ye girmesi gümrük mevzuatları ile ihracat veya ithalatı engellenmeyen mamül ve malların konulduğu ve bunlara özel gümrük memurlarının tayin edildiği ve mal sahiplerinin sağladıkları depo.

Filo Yönetimi – Fleet Management

Faaliyet kapsamı içindeki noktalar arasında malzeme, insan ve/veya hizmetlerin taşınmasında kullanılacak olan ulaştırma araçlarının bir merkez tarafından seçimi, rotalanması, yüklenmesi ve tâkibi gibi etkinliklerin tümü.

First Expiry First Out (FEFO) – Yaşlı Mal Önce Çıkar

Genellikle depolamada kullanılan ve son kullanım tarihi önce olan malın ilk çıkacağını öngören kural.

Fiyat İndirimli Sözleşme – Price Discount Contract

Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği ve satılamayan ürünler için geri ödeme oranının, ürünün alıcı satış fiyatına göre değiştiği sözleşme.

Fiyat Koruması – Price Protection

Satıcı ile alıcı arasında bir sözleşme ile önceden belirlenmiş, fiyat veya fiyat artışları sistemi.

Fiyat Sabitleme – Price Fixing

Ürün fiyatını sabit tutmak üzere tedârikçiler arasında yapılan gizli, dolayısıyla etik olmayan anlaşma.

Fiziksel Dağıtım – Physical Distribution

Üretilen malların tüketicilere fiziksel olarak taşınması, depolanması, stok kontrollerinin yapılması, ambalajlanması, bilgi iletişimi ve sipâriş işlemlerinin gerçekleştirilmesi (Giden (outbound) lojistiğe karşılık gelen bir terimdir).

Fiziksel Sayım – Physical Counting

Depo veya tesisteki tüm envanterin, giriş ve çıkışların durdurularak, genellikle yılda bir kez, belirli bir düzen içinde sayılması ve kaydedilmesi süreci.

Forklift – Lift Truck

Açık ve kapalı alanlarda yükleme, boşaltma, taşıma, yerleştirme, istifleme vb. elleçleme işlemleri için kullanılan çatallı taşıma/kaldırma aracı, çatallı kaldıraç (forklift).

Freia – Towards the networking of European Freight Villages

KOBİ’ler için intermodal taşımacılık kullanımının sağlanması ile lojistik köyler arası hizmet, prosedür ve bilişim sistemleri bazında ticarî işbirliklerinin geliştirilmesi projesi.

Garanti Belgesi – Certificate of Guarantee

İthal edilen ve satış sonrası bakım-onarıma tâbi ürünler için bakanlıkça verilen ve ithalatı yapan firmanın satış ve satış sonrası hizmet taahhütlerini içeren belge.

Gaylord

Genellikle kullanılan paletin en ve genişlik boyutlarıyla eşleştirilmek üzere boyutlandırılmış büyük ve katlı konteyner (Gaylord bu özgün konteyner çeşidi ile eş anlamlı hale gelmiş ticari bir markadır).

Gazete Satıcısı Problemi – Newsvendor model ; Newsboy model

Değişken talebe göre tedârikçiye verilecek sipâriş miktarının belirlenmesinde kullanılan bir matematiksel stok modeli.

Geçici Kabul (Depo) – Temporary Admision

Depoya gelen malzemelerin kesin kabulünden önce yapılan kabul işlemi (Geçici kabule alınan malzemelere çeşitli kontrol işlemleri uygulanarak kesin kabul işlemine geçilir).

Geçici Kabul (İthalat) – Temporary Importation

Hammadde, yarı ürün veya ürün maddenin yurtdışından getirtilerek, ülke içinde farklı maddeler katarak veya katmayarak ya da üzerinde katma değerli işlemlerde (işçilik vb.) bulunarak veya bulunmayarak, yarı ürün veya ürün hâline getirilmesi ve yurtdışına çıkarılması (Bu maddelerin yurtdışına çıkarılmasında ambalaj maddesi olarak kullanılmak ve/veya üzerine monte etmek amacıyla yurtdışından getirtilecek eşya da geçici kabul rejiminden yararlanır. Sözkonusu maddelere gümrük vergilerinden tam veya kısmî muafiyet uygulanarak o ülkenin gümrük bölgesinde geçici bir süre kalması sağlanır.).

Geçiş Koridoru – Cross Aisle

Depolarda, ana koridora dik açı ile bağlanan koridor.

Gelen Malzeme Muayenesi – Incoming Inspection

Gelen malzemenin spesifikasyonlara uygunluğunu saptamak üzere yapılan test, muayene vb. faaliyetler.

Geleneksel İşletme – Brick-and-Mortar

Tümüyle e-ticaret tabanlı olmaktan ziyâde bina, demirbaş, depo, araç, mağaza vb. varlıklara sahip olan firma.

Gelir Yönetimi – Yield Management

Gelirlerin verimli uygulamalar ile arttırılması.

Gemi Ambar Kapağı – Hatch

Gemilerin yük ambarının kapağı.

Gemi Ambarı – Hold

Gemilerde yük koymak için kullanılan ambar.

Gemi Bekleme Süresi – Lay Time

Geminin yük almak ve/veya boşaltmak üzere limanda beklemesi için izin verilen süre (Bu süre zarfında gemiyi kiralayan kuruluşlar, geminin beklemesinden dolayı gemi sahibine ek bir ödeme yapmaz. Ancak izin verilen sürenin aşılması durumunda çeşitli hesaplama ve iki taraf arasındaki anlaşmalara göre bir çeşit ceza olan demuraj ödenir.)

Gemi Eni – Beam

Geminin en geniş yerinin eni.

Gemi İnşaatı – Shipbuilding

Gemi üretimi.

Gemi Kiralama Sözleşmesi – Charter Party

Gemi sahibi ile bir kişi veya kuruluş arasında yapılan kiralama sözleşmesi.

Gemi Söküm – Ship Breaking

Yararlı ömrü dolan gemilerin malzemelerinden yararlanmak üzere parçalanarak hurdalara ayrılması.

Gemi Uzunluğu – Length Over All (LOA)

Geminin baştan kıça uzunluğu.

Gemide Teslim – Delivered Ex Ship (DES)

Satıcının teslim yükümlülüğünün, malı belirlenen varış limanında, gemi

Gemiye Yükleyerek – Free On Board (FOB)

Satıcının ihraç işlemleri ve/veya gümrüklemesi bitmiş mallarının, alıcının belirttiği yer ve zamanda, taşıma aracına yüklendiği ve bu aşamadan sonraki tüm masraf ve risklerin alıcıya ait olduğu uluslararası teslim şekli kavramı.

Genel Taşıyıcı – Common Carrier

Çok sayıda müşteriye hizmet veren taşımacılık şirketi.

Gerçek Değerleme – Actual Valuation

Değere göre taşımacılık ücreti uygulamalarında göndericinin konşimentoda belirttiği gerçek ürün değeri.

Gerçek Zamanlı İşleme – Real-Time Processing

Bir işletme uygulaması gerçekleştiğinde verinin anlık olarak işlenmesi (Bilginin daha sonra topluca işlenmesine dayalı yığınsal işlemenin karşıtıdır).

Geri Dönüşüm Maliyeti – Return Disposal Costs

Ömrünün dolmasına veya demode olmasına bağlı olarak geri dönüşüme tutulacak ya da atılacak ürünlerle ilgili masraflar.

Geri Dönüşümlü Malzeme – Recyclable Materials

Yeni ürünler üretmek üzere, yeniden kullanıma tâbi tutulmak amacıyla toplanan kullanılmış malzeme.

Geri Dönüşümsüz Malzeme – Non-Recyclable Materials

Yeniden îmalat amacıyla kullanıma uygun olmayan malzeme.

Geri Ödemeli Sözleşme – Buyback Contract

Alıcı tarafından satın alınacak ürün toptan satış birim fiyatının, satıcı tarafından belirlendiği, ancak satış sezonu sonunda tedârikçinin satılamayan her ürün için toptan satış birim fiyatının altında olacak şekilde bir geri ödeme yaptığı sözleşme.

Getiri Oranı – Yield

Bir süreçte kullanılan girdiye karşılık olarak elde edilen yararlı çıktı oranı.

Gezgin Satıcı Problemi – Traveling Salesman Problem (TSP)

Maliyet, uzaklık, zaman vb. ölçütlere göre, n noktalı bir dağıtımda, bir noktadan başlayarak (n-1) noktaya birer kez uğramak ve başlangıç noktasına geri dönmek üzere en uygun güzergâhın belirlenmesi problemi.

Giydirme Depo – Rack-Supported Building

Çatının raflar üzerine oturtulduğu, genellikle yüksek irtifalı ve gereğinde taşınabilir olan depo.

Gizlenmiş Yük – Concealed Cargo

Taşıyıcı araç içine saklanan, dokümanlarda belirtilmeyen ve farkedilmeyeceği varsayılan, yasal olmayan yükler.

Gizli Geçiş – Secret Crossing

Kaçakçıların, ülke sınırlarından, küçük araçları ile yakalanmamak üzere, genelde çok kontrol edilmeyen kapılardan geceleri geçiş durumu.

Gizli Hasar – Concealed Damage

Görünüşte zarar görmemiş gibi duran bir kap içindeki ürünlerin sonradan hasar görmüş olduğunun anlaşılması durumu.

Global Teminat – General Security

Gümrükleme muameleleri sırasında, devletin haklarını (vergiler yönünden) garantiye almak amacıyla, birden fazla yapılacak işlemde kullanılmak üzere, işlemin yapılacağı Gümrük Müdürlüğü’ne hitâben düzenlenen teminat.

Gönderici – Shipper, Consigner

Ürünün taşınmasını talep eden taraf, şirket.

Görsel Yönetim – Visible Management

Kolayca görülebilen ve anlaşılabilen işaret, renk, sembol, ışık gibi unsurların kullanımı (Bu bilgiler, normal ya da anormal koşulların varolduğunu ve bâzı eylemlerin gerçekleştirilmesinin gerekli olabileceğini saptamak, belirtmek ve bu konuda tâlimat vermek için kullanılabilir. Başarılı bir görsel yönetim yoruma yer bırakmaz ve insanları tepki vermeye teşvik eder.).

Gövde Altı Hacim – Bellyspace

Uçaklarda ana gövdenin altında bulunan ve yolcu bagajları ile birlikte diğer yüklerin de konulduğu hacim.

Göz – Slot

Bir parti yük tarafından doldurulan bloktaki her bir bağımsız pozisyon, yer.

Göz Yerleştirme – Slotting

Depoda toplama lokasyonlarında raf gözünde ürün yerleşiminin eniyilenmesi ile ilgili faaliyet (Birçok depo yönetimi yazılımı; toplama sıklığını, hacimsel kullanımı, toplanan malzemenin elleçlenen kısmının boyut olarak en az olmasını dikkate alan bu fonksiyona sahiptir.).

GPRS – General Packet Radio Service

Verilerin GSM şebekesi üzerinden kullanıcılara aktarılmasını sağlayan iletişim teknolojisi.

Gri Pazar – Gray Market

Bölgesinde resmî ve tek yetkili distribütör olan şirketin izni olmadan, bir ürünün aynı bölgede başka şirketler tarafından satıldığı pazar.

Gros Ton – Gross Tonnage

Geminin tüm kapalı hacimlerinin ölçüsü (Geminin boyutları ile ilişkilidir).

Gümrük Beyannamesi – Customs Declaration

Gümrük idâresine herhangi bir gümrük rejimi beyanında bulunulması gereken eşyalara ilişkin olarak, ilgili dokümanların hazırlanmasından sonra düzenlenen, firma yetkilileri tarafından ya da firma vekili gümrük müşaviri tarafından ilgili ülkeler gümrük mevzuatı uyarınca doldurularak imzalanan ve işlem görmek üzere gümrük idâresine sunulan, beyan sahibi olarak imzalayanlara hukukî ve cezaî sorumluluk doğuran, gümrük idârelerinin muayene-tespit işlemlerinde baz alarak üzerinde gümrük mevzuatının öngördüğü işlemleri yaptıkları yazılı beyanda kullanılan standart bir belge.

Gümrük Birliği – Customs Union

Bir veya daha fazla ülke arasında ithalat işlemlerini kolaylaştırmak, gümrük vergilerini kaldırmak ya da azaltmak, tüm ülkelerde aynı gümrük tarfesinin geçerli olmasını sağlamak amacıyla yapılan anlaşma.

Gümrük İzin Belgesi – Clearance

Tüm yasal gerekliliklerin karşılandığına ve aracın ayrılabileceğine ilişkin gümrük belgesi.

Gümrük Müşaviri – Customs Broker, Customs Clearing Agent, Customs House Broker (CHB)

Bir ücret karşılığı çalışan, ithalatçı ve ihracatçılar adına gümrüklerde yasal açıdan iş tâkip etme yetkisine sahip olan kişi veya kuruluşlar.

Gümrük Müşavirliği Karnesi – Customs Broker’s License

Gümrük işlemlerini bir başkası adına yapma yetki belgesi.

Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) – Harmonized Tariff Schedule (HTS)

Ürün ve kaynağın ülkesine bağlı olarak ithal edilen mallar için ne kadar vergi isteneceğinin listelendiği bir doküman.

Gümrük Tarife Kotaları – Tariff Rate Quotas

Belirli bir tarife oranına kadar ithal ve ihraç edilebilecek miktarın tanımlandığı ve bu miktar dışındakilere daha farklı (yüksek) bir tarife oranının ve kuralların uygulandığı durum.

Gümrük Tarifesi – Customs Tariff

İthalat ve ihracat ürünlerine uygulanacak vergi oranları çizelgesi.

Gümrük Vezne Alındısı – Customs Receipt

Gümrükte yapılan her türlü ödemeyi gösteren ve malzemenin ithalatında kullanılan belge.

Günlük Ücret – Per Diem, By the Day

Taşıma araçlarının günlük kullanım ücreti.

Güvenli Bölge – Storeroom

Özel malzemelerin depolanması için ayrılan yer (Özellikle değerli ve çalınabilir malzemeler için ayrılan, özel güvenlik önlemlerinin alındığı, genellikle kilitli alandır).

Güvenlik Duvarı – Firewall

Bir bilgisayar ağında bulunan program ve dosyayı, diğer bilgisayar ağı kullanıcılarının istenmeyen erişimlerinden ve virüslerden korumayı sağlayan bir yöntem.

Güvenlik Stoğu – Safety Stock, Minimum Inventory

Tedarik süresi ve tüketim (satış) hızında olabilecek beklenmeyen durumlar sonucunda stoksuz kalma durumuna düşmemek için tutulan stok miktarı (Optimal güvenlik stoğu düzeyinin belirlenmesinde, geçmiş veriler ve öngörülen hizmet düzeyi dikkate alınır).

Güzergah – Route

İnsan, mal, araç, hizmet veya bilginin, önceden belirlenmek üzere harekete başlama ve bitiş noktaları arasında izleyeceği yol.

Güzergah Belirleme Doğruluğu – Routing Accuracy

Dağıtım işlemlerinin belirli yönetsel kurallara uygunluğu ve belirli bir kaynak kullanımı (araç, personel vb.) dahilinde yapılabilirliği.

Güzergah Planlama – Route Planning

Sipariş, araç, iklim, işgücü, kapasite, hız, mâliyet, zaman vb. bilgilere göre başlangıç ve bitiş noktaları arasında güzergâhların belirlenmesi süreci.

Habersiz Gönderici – Naive Host

Gönderici firmaların, yasal olmayan işlere haberleri olmadan karıştırılmaları durumu (Örneğin; kaçakçılar yasal olmayan mallarını yasal mallarının yanında ve yasal gönderici firmanın haberi olmadan göndertebilirler).

Hacim Kullanımı – Cube Utilization

Araç yüklemede ve depo yerleştirmede, yüksekliğin de boyutun kullanılarak yüklerin, optimal bir şekilde istiflenmesi.

Hak Devri – Assignment

Ürün, hizmet veya mülklere ait hak, alacak veya gelirlerin bir alt işverene (taşerona) devri.

Hak Talebi – Claim

Lojistik faaliyetler sırasında oluşan kayıplar, hasarlar, sözleşme ihlâli veya fahiş fiyatlar nedeniyle oluşan zararın karşılanması için ileri sürülen talep.

Hakemlik Müessesesi – Arbitration

Taşıma sözleşmelerinde bulunan ve uyuşmazlık durumunda başvurulan hüküm.

Hammadde – Raw Material

Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede yüksek oranda kullanılan malzemeler.

Hamüle Senedi – CIM Rail Consignment Note ; Bill of Carriage

renle yapılan taşımacılıkta kullanılan, makbuz niteliğindeki belge (Kıymetli evrak özellğine sahip değildir).

Hareketli Kasa – Swap Body

Konteynerler gibi taşınan, ancak boyutları itibariyle farklı olan, özellikle intermodal taşımacılıkta kullanılan römork ve vagon şasilerine bağlanabilen metal yük kasası.

Hareketli Rampa – Dock Leveler

Zeminden römorka geçişi kolaylaştırmak için kullanılan hareketli rampa (Hareketli rampalar, yük kapasitelerine ve yüksekliklerine göre farklılıklar gösterir).

Hasar – Damage

Malzemelerin nakliyesi, depolanması, elleçlenmesi vb. işlemler sırasında oluşan yırtılma, çatlama, kırılma, bozulma, deforme olma, ıslanma vb. değer kaybına neden olan zararların tümü.

Hata Türleri ve Etkileri Analizi – Failure Modes and Effects Analysis (FMEA)

Bir ürün veya süreçteki hataların ve etkilerinin belirlenerek, neden ve önem derecelerinin saptanması, en önemli hata için çeşitli kontrol önlemlerinin alınması yöntemi (Tasarım ve sürece yönelik olarak iki farklı şekilde uygulanmaktadır.).

Hatlar Arası Anlaşmalar – Interline Agreements

Hava kargo hat işletmecilerinin, içinde bulunmadıkları taşımacılık sistemlerinde, başka hat işletmecileri ile anlaşma yaparak hizmet vermeleri.

Hava Konşimentosu – Airwaybill (MAWB & HAWB)

IATA üyesi havayolu taşıma şirketleri tarafından düzenlenen, havayolu taşıma senedi.

Hava Trafik Kontrolü – Air Traffic Control

Havaalanlarında uçakların iniş ve kalkışlarını yöneten birim.

Havalimanı Kapasitesi – Airport Capacity

Havalimanından geçiş yapabilecek yolcu sayısı ve/veya yük miktarı.

Hazırlık Süresi – Setup Time

Bir önceki üretim partisinden, yeni ve farklı bir üretim partisinde ilk kabul edilebilir ürünün elde edilmesine kadar geçen süre (Hazırlık süreleri, iş hazırlama süreleri ile makina hazırlık süreleri olarak iki grupta toplanır).

Hızlandırma – Expediting

Malların hızlandırılmış bir şekilde taşınması.

Hızlı Tüketim Malları – Fast Moving Consumer Goods (FMCG) ; Consumer Packaged Goods (CPG)

Görece düşük fiyatla ve yüksek devir hızıyla satılan, tüketiciler tarafından sıkça satın alınan ve stokta sürekli bulundurulan tüketim ürünleri.

Hızlı Yanıt – Quick Response (QR)

Perakende sektöründe, elde bulundurmama durumunun en aza indirilmesi ve talebin en hızlı bir şekilde karşılanması amacıyla, çağdaş bilgi teknolojilerinin kulanılıp, çekme esaslı bir anlayışla sipârişten teslîmata olan sürenin, tedârikçi ile perakendeci arasında etkin bilgi paylaşımı sağlanarak en aza indirilmesi.

Hurda – Scrap

İşletme açısından, değerini kaybeden ancak geri dönüşüme tâbi tutulduğunda değer kazanabilecek ama miktarı tam olarak öngörülemeyen mal, demirbaş.

İade – Return

Müşterinin, bir bedel ödeyerek satın aldığı malları, hasarlı olmasından dolayı ya da diğer nedenlerle (beğenmeme, parasını ödeyememe, sezon sonu olması, konsinye stok vb.) geri vermesi.

İade İşlemleri Maliyeti – Return Processing Cost

Onarım, yenileme, fazlalık, eskime, yaşam süresinin dolması, sorunların teşhisi, ürünlerin değiştirilmesi, ekolojik etmenler gibi nedenlerden dolayı oluşan iade işlemlerinin mâliyeti (Bu mâliyet, iade sipâriş yönetimi, iade taşımaları, geri kazanım, finans, bilgi-işlem, imhâ ve garanti mâliyetlerini kapsar.).

İade Ürün Belgesi – Return Material Authorization (RMA), Return Goods Authorization (RGA)

Geri gönderilen ürünün şirketin orijinal ürünü olduğunu gösteren ve iade nedenini belirten form.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp