Lojistik Terimler Sözlüğü

Nakliye Artık Daha Kolay

854 taneden 801 - 854 arası kayıt görüntüleniyor

 Lojistik Terimi Açıklama
Varış İhbarı – Notice of Arrival

Yükün teslîmat yerine geldiğinde alıcıya yük ile ilgili bilgilerin (ürün, miktar, ağırlık, hacim vb.) iletildiği belge.

Varış Noktası – Arrival

Taşımacılıkta yük veya yolcunun götürüleceği yer veya nokta.

Varış Noktasına Göre Genişletilmiş Konsolidasyon – Destination Enhanced Consolidation

Varış noktasını dikkate alarak, küçük deniz yüklemeleri ile mâliyetleri düşürme sistemi.

Varlıkların Geri Dönüş Oranı – Return on Assets (ROA)

Kârın mal varlığına bölünmesi ile elde edilen bir finansal performans göstergesi.

Varsayım Makbuzu – Assumed Receipt

Bir gönderimin ya da dağıtımın içeriğinin doğru olduğunun varsayılması ilkesi (Gönderimi yapan personel miktarı kontrol etmez. Faturaları elemek için, barkodlar ve EDI tarafından gönderilen ASN ile birlikte kullanılır.).

Vergi İadesi – Duty Drawback

Bir ürün ithal edildiğinde ve yeniden ihraç edildiğinde, daha önceden ödenmiş verginin tümünün veya bir kısmının geri ödenmesi.

Veri Aktarım Onayı – Transmission Acknowledgment

Tüm veri nakli işlemlerinin hatasız olarak gerçekleştiğinin onaylanması.

Veritabanı – Database

Verilerin bir bütün olarak tutulduğu, bir mantık doğrultusunda ilişkilendirildiği, kullanıcıların istedikleri bilgilere bir düzen içinde erişebildiği elektronik ortam.

Vize – Visa

Bir devletin kota altında bulunan ürünler için ihracatçı şirketlere verdiği ve o ürünlerin ihraç edilebileceğini gösteren belge.

X-MODALL – The Optimised Exchange Between All Modes of All Conforming Consignments

Tüm sevkiyatların bütün taşımacılık modları arasında en etkin ve verimli bir şekilde aktarımını sağlamaya yönelik proje

X-Ray Makinası – X-Ray Machine

Kapalı kap içindeki malların taranarak saptanması, fotoğraflarının çekilmesi için kullanılan makinalar.

Yalın Üretim – Lean Manufacturing

Üretim süreçlerinde katma değer yaratmayan işlemlerin ortadan kaldırılmasını öngören üretim anlayışı (Böylece kaynakları tüketen faaliyetlerin (israfların) önlenmesi ve salt müşteri için yarar sağlayan işlemlerin gerçekleştirilmesi amaçlanır. Üretimi en az kaynakla, en kısa zamanda, en ucuz ve hatasız olarak, müşteri talebine bire-bir yanıt verecek şekilde ve varolan potansiyellerin tümünden yararlanarak gerçekleştirmektir.).

Yalın ve Çevik Üretim – Leagile Manufacturing

1) Değişken ve belirsiz talebi en verimli şekilde karşılamaya dayanan üretim stratejisi. 2) Yalın ve çevik üretimin birlikte uygulanması yaklaşımı.

Yan Hat – Branch Line

Bir ana hat veya bir bağlantı hattı kavşağı dışında, bir veya daha fazla istasyona hizmet veren demiryolu hattı.

Yandan Yükleyici – Side Loader, Side Forklift, Side Loader Forklift, Side-Pick Lifts

Yükleri yan kısmından tutarak kaldıran, taşıyan ve yerleştiren, çatalı yan tarafında bulunan malzeme elleçleme ekipmanı.

Yanlış Teslîmat – Carrier’s Misdelivery

Taşıyıcının sorumlu olduğu malı, gönderilen kişiden başkasına teslim etmesi.

Yardımcı Madde – Auxiliary Material

Üretim süreçlerinde işlenerek son ürünü elde etmede düşük oranda kullanılan malzemeler.

Yarı Römork – Semi-Trailer

Bir çekici araç tarafından çekilen ve taşıyacağı yükün özelliklerine uygun bir şekilde îmal edilen, tekerleklerin yanısıra bir destek araç yardımıyla park edilebilen, yük taşıma amaçlı karayolu taşıma aracı (Türkiye’de yanlış olarak römork yerine dorse sözcüğü kullanılmaktadır. Yaygın olarak yapılan bu yanlış kullanımın nedeni, bu sözcüğe esas teşkil eden DORSEY’in, ülkemize ithal edilen ilk yarı römorka ait marka olmasıdır.).

Yarı Ürün – Semi-finished Product

Üretim işlemleri tamamlanmamış, ürün hâline dönüştürülmemiş olan malzemeler.

Yarı Ürün Stoğu – Work In Process (WIP)

Üretimdeki stok, fabrikanın sistemi içerisinde işlem gören veya işlem görmeyi bekleyen her çeşit malzeme, parça veya montaj parçası.

Yasadışı Sapma – Illegal Diversion

Bir ülkeye ihracatı yasaklanmış olan malların, o ülkeye başka bir ülke üzerinden (dolaylı olarak) ihraç edilmesi.

Yasak Paletler – Forbidden Pallets

Doğaya zarar verdiği için bâzı ülkeler tarafından ülkeye girişi yasaklanan paletler.

Yaşam Çevrim Desteği – Life Cycle Support

Ürünlerin teslîmatının yanısıra, sezon sonu olması, kusurlu mal, raf ömrü dolması vb. nedenlerden kaynaklanan iade ürünlerin dönüşü ile ambalaj malzemeleri ve hurdaların yeniden değerlendirilmesi faaliyetlerinin tümü.

Yaşam Sonu Yedek Parça Stoğu – End of Life Inventory

Yeniden üretilmeyecek ürünlerin ileriye yönelik yedek parça gereksinimlerini karşılayabilmek üzere elde bulundurulan stok miktarı.

Yedek Parça – Spare Part

Bakım-Onarım amacıyla kullanılan malzemeler.

Yedek Parça İstifi – Field Service Parts

Îmalat noktasının dışında, kapalı bir alanda stoklanan yedek parça grubu.

Yeniden Depolama – Re-Warehousing

Ürünlere yer açmak ya da ürünleri birleştirmek için depodaki partilerin yeniden elleçlenmesi (Bu uygulama, iadelerin elleçlenmesini de içerir. Aynı zamanda, iade işlemlerini kolaylaştırmak için üst raf katlarından ya da ürün yığınlarından azaltmalar yapılması durumunu da ifâde eder. Bu durum, depolamadaki başlıca gizli mâliyetlerdendir.).

Yeniden Sipariş Düzeyi – Reorder Point; Reorder Level

Tedârik süresini dikkate alarak, yeniden sipâriş vermeyi gerektiren stok düzeyi. (Stoklar bu düzeye indiğinde sipâriş verilerek, stoksuz kalma durumuna düşme önlenmeye çalışılır).

Yer Hizmetleri – Ground Handling; Groundside Operations

Havalanlarında uçakların uçuşa yönelik hizmetleri dışında kalan hizmetleri.

Yerçekimli Konveyör – Gravity Conveyor

Malzemeleri, yerçekimi kuvvetinden yararlanarak taşımada kullanılan konveyör.

Yerde Stok Alanı – Floor Slot

Zeminde dikey ve yatay yük istiflemeye yönelik alan.

Yerel Alan Ağları – LAN (Local Area Network)

Aynı ortamda bulunan bilgi-işlem donanımlarının özel iletişim hatları ile birbirine bağlanarak oluşturdukları ağlar.

Yerleştirirken Toplama – Task Interleaving

Toplam taşıma süresini azaltmak amacıyla, yerleştirme ve toplama işlemlerinin ardışık ve aynı gidiş-geliş hareketi içinde yapılması.

Yerleştirme – Putaway

Malzemelerin kabul işlemi yapıldıktan sonra depoda, kendilerine ayrılmış lokasyonlara taşınarak stoklanması işlemi.

Yeşil Lojistik – Green Logistics

Tüm lojistik faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ölçen ve en aza indirmeye çalışan yaklaşım.

Yetkilendirilmiş Taşıyıcı – Authorized Carrier

Ürünleri genel (common) ya da sözleşmeli bir taşıyıcı ile taşıtmak için ICC (International Chamber of Commerce) tarafından yetkilendirilmiş kişi/şirket.

Yirmi Ayak Eşdeğeri – Twenty Equivalent Unit (TEU)

Konteyner terminolojisinde kullanılan ve 20 feet’lik (6,08 m’lik) konteynere karşılık gelen bir ölçü birimi (Konteyner gemilerinin ve limanlarının kapasiteleri TEU ile belirtilir. 40 feet’lik (12,16 m.’lik) bir konteyner 2 TEU demektir.).

Yöneylem Araştırması – Operations Research

İnsan, makina, malzeme ve/veya diğer girdilerden oluşan sistemlerde karşılaşılan sorunların bilimsel yöntemlerle modellenmesi ve çözümlenmesi yoluyla en uygun kararın veya karar seçeneklerinin belirlenmesi.

Yozlaşma – Corruption

Yasal olmayan, standart prosedürlere uymayan ve etik olmayan davranış ve uygulamalar.

Yük – Cargo

Taşınan mal, ürün veya eşya.

Yük Ayıracı – Bulkhead

1) Bir römork veya vagon içindeki bir yükü ayıran ve dengeleyen dikey ayıraç. 2) Bir araç veya gemi içindeki yük sınırlama bölmesi.

Yük Boşaltma Hızı Off-Load Rate

Zamana göre yükün boşaltılma hızını gösteren gösterge (Örneğin saat başına palet, saat başına koli vb.).

Yük Boşaltma Süresi – On-Load Hours

Aracın yük boşaltma yerine varışından ayrılışına kadar geçen süre.

Yük Sağlamlaştırma – Lashing

Taşıt veya konteyner içine konan yüklerin taşıma sırasında oluşabilecek dinamik hareketlere karşı sabitlenmesi.

Yükleme – Boşaltma Alanı – Dock

Boşaltma, mal kabul, sipâriş hazırlama, yükleme vb. amaçlar ile malzemelerin geçici olarak konulduğu alan.

Yükleme – Loading

Sevk amacıyla malzemelerin tren, uçak, kamyon vb. bir araca güvenli bir şekilde yüklenmesi işlemi.

Yükleme Alanı – Loading Area

Yüklerin konulduğu palet, platform vb. alan.

Yüksek Konteyner – Highcube Container

Dış yüksekliği yaklaşık 2,9 m olan konteyner.

Zamanında Teslimat Oranı – Delivery Performance to Commit Date

Belirli bir dönem için, sipârişlerin söz verilen tarihte karşılandığını gösteren performans göstergesi.

Zararlı Madde – Hazardous Material

Depolama ve taşıma sırasında sağlık, güvenlik ve hasar açısından risk doğurabilecek madde.

Zeyilnâme – Supplement ; Supplementary Policy

Sigorta poliçesinin yürürlükte bulunduğu dönem içerisinde oluşan değişiklikleri belirtmek için

Zincir Boyu İzlenebilirlik – Pipeline Visibility

Bir tedârik zinciri boyunca yükün yeri ve ortaya çıkabilecek değişiklikler hakkında doğru ve zamanında bilgi sahibi olma.

Zırhlı Taşımacılık – Armored Tranportation

Altın, elmas, malî belgeler, nakit vb. değerli mal ve/veya belgeleri taşıtmak isteyen göndericilere tam güvenlik ve hızlı sigorta hizmetlerini sunan taşımacılık tipi.

Zonlama – Zone Logic

Toplama, yerleştirme ve ikmâl işlemlerini etkin ve verimli bir şekilde yönetmek üzere deponun belirli bölgelere ayrılması.

 Lojistik Terimi Açıklama
Hemen Ara
Navlun Hesapla
Whatsapp